Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Badanie przez sąd z urzędu skuteczności powołania się na właściwość miejsca płatności weksla — uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2017, III CZP 42/17

Alternative title:

Ex officio examination the effectiveness of invoking the jurisdiction of the court arising from the place of payment of a promissory note — comments on the margin of the Supreme Coutr’s resolution dated 19 October 2017, III czp 42/17

Creator:

Jadłowski, Przemysław

ORCID:

0000-0003-2256-4096

Subject and Keywords:

właściwość sądu   weksel   konsument   niedozwolone postanowienia umowne

Abstract:

Przedmiotem rozważań jest relacja obowiązku badania przez sąd abuzywności postanowień umowy zawartej przez konsumenta, w tym postanowień określających właściwość sądu z charakterem i istotą prawa wekslowego. Autor rozważa, czy klauzula domicylu zawarta na wystawionym przez konsumenta wekslu lub określona w porozumieniu wekslowym może stanowić niedozwolone postanowienie umowne. W tym celu konieczne będzie dokonanie oceny klauzul zawartych na wekslu, a co za tym idzie samego stosunku wekslowego. Konsekwencją przyjęcia jednostronnego charakteru wystawienia weksla jest odmówienie sądom uprawnienia do badania abuzywności klauzul zamieszczonych w wekslu zupełnym. Możliwość badania niedozwolonego charakteru klauzuli domicylu istnieje jednak wtedy, gdy przedmiotem postępowania jest roszczenie z weksla in blanco, albowiem dokonana kontrola będzie dotyczyć nie samego weksla, lecz postanowień porozumienia wekslowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.116.2

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3943. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 116, s. 29-40

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm