Object

Title: Pojęcie „środków budżetowych” w ukraińskim ustawodawstwie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pojęcie „środków budżetowych” w ukraińskim ustawodawstwie

Alternative title:

The notion of “budget funds” in the ukrainian legislation

Creator:

Ilnytskyi, Oleh

ORCID:

0000-0001-7343-8810

Subject and Keywords:

financial goverment   budget   fund   financial instrument  
publiczna działalność finansowa   budżet   instrumenty finansowe

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Under budget funds, the object of public financial activity (financial government) should be understood as the value that arises and is redistributed in the process of social production and is expressed through the transactions of equivalent-value transactions of financial instruments in the form of the corresponding budget legal relations, through the exercise of budgetary powers, provided in the relevant budget (as a financial-planning act). This definition allows to reveal the essence of the notion of ”budgetary funds” that is not separate from its economic nature, as well as to form a legal definition through the link with the act on the budget and registration as the object of the relevant legal relationship. Funds are a derivative element of the organization of the value movement, since the use of the stock form of financial resources is due, first of all, to the limited financial resources of the state, the need to rank social needs in terms of importance, and secondly, through them, not only the regulatory but also the control function of finance, which is conditioned not so much by the property (economic) result of financial activity, but by the orderliness and regulation in one or another sphere of finance. Budgetary funds as a object of financial activity appear even before their „materialization” through financial instruments, and therefore the key importance in determining the feature of budgeting is not substantive (based on the ownership of a financial instrument), but the managerial link between the respective fund and funds.  

Pod środkami budżetowymi (środkami budżetu) jako przedmiotem publicznej działalności finansowej (zarządzania) należy rozumieć wartość, która występuje i jest redystrybuowana w procesie produkcji społecznej oraz wyraża się poprzez transakcje obrotu równowartościowego instrumentami finansowymi w postaci odpowiednich stosunków budżetowych, poprzez realizację kompetencji budżetowych, określonych w odpowiednim budżecie (jako akcie planowania finansowego). Definicja ta pozwala odkryć istotę pojęcia „środki budżetowe”, które są integralną częścią jego natury ekonomicznej, ale również sformułować prawną definicję poprzez relacje z ustawą o budżecie i sformułowanie jako przedmiotu odpowiednich relacji prawnych. Fundusze środków są pochodnym elementem obrotu wartości, ponieważ użycie formy funduszy środków finansowych jest uzasadnione przede wszystkim ograniczonością zasobów finansowych państwa, koniecznością rankingu potrzeb społecznych według stopnia ważności. Poza tym, przy ich pomocy realizowane są funkcje regulowania, jak również kontrolna funkcja finansów, co jest spowodowane znaczeniem nie tyle rzeczowego (ekonomicznego) wyniku finansowego, ile uporządkowania i uregulowania w tej lub innej dziedzinie finansów. Środki budżetowe jako przedmiot działalności finansowej pojawiają się jeszcze przed ich „materializacją” poprzez instrumenty finansowe, dlatego kluczowe znaczenie w określaniu cech budżetu mają nie relacje rzeczowo-prawne (według cechy prawa własności do instrumentów finansowych), lecz relacje zarządcze między właściwym funduszem i środkami.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108834

DOI:

10.34616/kpf.2019.3.42.55

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 3/2019, s.42-55

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Jun 28, 2023

In our library since:

May 28, 2020

Number of object content hits:

96

Number of object content views in PDF format

99

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118543

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information