Object

Title: Mechanizm współpozwania w świetle przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mechanizm współpozwania w świetle przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Alternative title:

The co-respondent mechanism in the view of accession of the European Union to the European Convention of Human Rights

Creator:

Moskal, Anna

ORCID:

0000-0001-9070-069X

Subject and Keywords:

co-respondent mechanism   European Union   EHRC  
mechanizm współpozwania   Unia Europejska   EKPCz

Abstract:

For the past seventy years there have been discussions and activities on the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights. The ratio of the Union’s accession to the Convention is a need to harmonize the European system of protection of individual rights. There are numerous problems and obstacles to achieve this goal created by the specific, supra-national character of the Union sui generis. It requires the introduction of unique mechanisms and procedures that would allow an international organization such as the EU to become a party to the Convention. One such procedure is provided in art. 3 of the draft agreement, the co-respondent mechanism of the European Union and the Member State in proceedings under the European Court of Human Rights. The purpose of the article is to present the allegations of the Court of Justice, assess their validity and indicate possible future solutions regarding the co-respondent mechanism. After analyzing the European Commission’s request for an opinion on the compliance of the draft agreement with community law, the CJEU considered the draft as incompatible with EU law and listed ten issues that prevented the Union from joining the Convention in the proposed form. Among them, as many as three points refer to the corresponding mechanism and concern in particular the decision on the validity of the conclusions of the Union or a Member State by the Strasbourg Court, accepting joint liability and deciding on the division of responsibility between the Union and the Member State. In the article dogmatic method was used in order to analyze three aforementioned points. Due to the provision of art. 218 par. 11 p. 2 TFEU, the Commission is bound by the opinion of the Court of Justice, and that the presented draft agreement cannot constitute an international agreement allowing for the accession of the Union to the Convention in the proposed form.  

Od niemal siedemdziesięciu lat trwają dyskusje i działania nad przystąpieniem Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ratio akcesji Unii do Konwencji stanowi konieczność harmonizacji europejskiego systemu ochrony praw jednostek, a liczne problemy i przeszkody w osiągnięciu tego celu stwarza specyficzny, ponadnarodowy charakter Unii sui generis. Wymaga on bowiem wprowadzenia specjalnych mechanizmów i procedur, które umożliwiałyby organizacji międzynarodowej zostanie stroną Konwencji. Jednym z nich jest przewidziany w art. 3 projektu porozumienia mechanizm współpozwania Unii Europejskiej i Państwa Członkowskiego w ramach postępowania toczącego się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Celem artykułu jest przedstawienie zarzutów Trybunału Sprawiedliwości, ocena ich zasadności oraz wskazanie możliwych przyszłych rozwiązań dotyczących procedury współpozwania. Art. 3 w ustępach drugim i trzecim zapewnia Unii możliwość dołączenia do postępowania w charakterze strony współpozwanej w wypadku zarzucenia naruszenia, w ramach którego kwestionowana jest zgodność przepisu prawa wspólnotowego z Konwencją, a państwom członkowskim zostanie współpozwanymi gdy kwestionowana jest zgodność regulacji traktatowych z EKPCz. Po rozpatrzeniu wniosku Komisji Europejskiej o wydanie opinii w przedmiocie zgodności projektu porozumienia z prawem wspólnotowym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał projekt umowy za niezgodny z prawem unijnym i wypunktował dziesięć kwestii, które uniemożliwiają akcesję Unii do Konwencji w proponowanym kształcie. Trzy z nich odnoszą się do mechanizmu współpozwania i dotyczą w szczególności decydowania o zasadności wniosków Unii lub państwa członkowskiego przez Trybunał w Strasburgu, przyjęcia solidarne j odpowiedzialności przez Unię i państwa członkowskie oraz decydowania o podziale odpowiedzialności. W niniejszym artykule autorka dokonała analizy wskazanych punktów w oparciu o metodę dogmatyczną. Ze względu na treść art. 218 par. 11 pkt 2 TFUE Komisja Europejska jest związana opinią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nie może pozwolić na akcesję Unii do Konwencji w proponowanym w projekcie porozumienia kształcie

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108597   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.24.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 24 (2018), s. 63-75

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 19, 2020

Number of object content hits:

61

Number of object content views in PDF format

66

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118187

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information