Object

Title: System korekcyjno-wyrównawczy a konstytucyjnie założona koncepcja samorządu terytorialnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

System korekcyjno-wyrównawczy a konstytucyjnie założona koncepcja samorządu terytorialnego

Alternative title:

Corrective-equalization system and the constitutionally-established concept of local self-government

Creator:

Bogucka-Felczak, Monika

ORCID:

0000-0003-0901-8824

Subject and Keywords:

corrective-equalization system   local self-government  
system korekcyjno-wyrównawczy   samorząd terytorialny

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The aim of this study is to indicate the threshold conditions for the functioning of the corrective and compensatory system in the income system of local government units resulting from the constitutional concept of local government. The solutions adopted in the field of horizontal compensation of income potential of local government units should be determined each time by the constitutional principles of shaping the local government financial system in the state, including the legal nature of individual sources of territorial communities and legal guarantees of obtaining them by these entities, which in turn derive from the systemic concept this self-government in the state. In countries where the financial independence of territorial self-government, even if statutorily limited, is subject to constitutional protection, it is the legislator's responsibility to seek such solutions to mitigate the horizontal imbalance of revenues of local governments that have the least intervention. Corrective and compensatory payments should therefore be applied only when other horizontal income redistribution instruments fail, and only intervene, rather than as a permanent element of the local government unit revenue system.  

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na wynikające z konstytucyjnej koncepcji samorządu terytorialnego warunki progowe funkcjonowania systemu korekcyjno-wyrównawczego w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte rozwiązania w zakresie poziomego wyrównania potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego każdorazowo powinny być determinowane przez konstytucyjne zasady kształtowania systemu finansowego samorządu terytorialnego w państwie, w tym określające charakter prawny poszczególnych źródeł wspólnot terytorialnych i prawne gwarancje ich uzyskania przez te podmioty, które z kolei są pochodną koncepcji ustrojowej tego samorządu w państwie. W państwach, w których samodzielność finansowa samorządu terytorialnego, choćby ustawowo limitowana, podlega ochronie konstytucyjnej, obowiązkiem ustawodawcy jest poszukiwanie takich rozwiązań służących niwelowania poziomej nierównowagi dochodów samorządów, które mają najmniej interwencyjny charakter. Wpłaty korekcyjno-wyrównawcze powinny być zatem stosowane dopiero wtedy, gdy zawiodą inne instrumenty poziomej redystrybucji dochodów, i jedynie przejściowo, nie zaś jako stały element systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107066   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.1.104.121

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 1/2019, s.104-121

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

123

Number of object content views in PDF format

147

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108893

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information