Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przejawy władztwa finansowego na szczeblu samorządowym – wybrane zagadnienia

Creator:

Feret, Elżbieta

ORCID:

0000-0001-9283-0316

Subject and Keywords:

władztwo finansowe   samorząd terytorialny   finanse publiczne

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Opracowanie zostanie poświęcone wskazaniu wybranych przejawów tzw. władztwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Podjęta problematyka jest niezwykle istotna w kontekście decentralizacji władzy publicznej i przekazaniu do wykonania szczeblowi samorządowemu znacznej liczby zadań publicznych. Ich realizacja bowiem, determinowana jest koniecznością ustawowego określenia pewnych uprawnień władczych o charakterze finansowym, które czynią możliwe zrealizowanie zadań przez gminy, powiaty i samorządy województw. Podstawę do przeprowadzenia rozważań w tym zakresie stanowić będą przede wszystkim obowiązujące regulacje prawne oraz wybrane pozycje literatury przedmiotu. Dodatkowo wykorzystane zostaną także orzeczenia sądowe te, których problematyka związana jest z przedmiotowym zagadnieniem. Wartością dodaną będzie również odniesienie się do praktycznych aspektów działalności organów samorządowych, w ramach analizy uchwał podejmowanych przez gminy. Artykuł, ze względu na wymogi techniczne, traktować należy jedynie jako opracowanie fragmentaryczne, odnoszące się jak wskazano w tytule, wyłącznie do wykazania istnienia pewnych, wybranych przejawów władztwa jednostek samorządu terytorialnego.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.1.60.85

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 1/2019, s.60-85

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski