Object

Title: Konserwowanie modelu imitacyjnego i hybrydyzacja reżimu politycznego jako zagrożenia dla społeczno-politycznej modernizacji Ukarainy po 2014 roku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konserwowanie modelu imitacyjnego i hybrydyzacja reżimu politycznego jako zagrożenia dla społeczno-politycznej modernizacji Ukarainy po 2014 roku

Alternative title:

Conservation of the simulation model of democracy and hybridization of the political regime as a threat to Ukraine's socio-political modernization after 2014

Creator:

Gulay, Vasyl

Subject and Keywords:

Ukraine   imitative democracy   hybrid political regime  
Ukraina   demokracja imitacyjna   hybrydowy reżim polityczny

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

The degree and extent of destructive influence of certain institutional and procedural elements of the internal political sphere of modern Ukraine, due to the implementation of the latent interests of prominent individual and group representatives of the postnew ruling political class as the dominant vector of socio-political, socio-economic and informational activity in the country. The facade of democracy is highlighted by functioning political institutions in Ukraine, behind whose scenes the activity was actually concealing the opacity of the authorities, corruption schemes, ignoring the law, neglecting elementary human rights, etc. Political mimicry of the odious representatives of the Yanukovych regime, corruption, imitation of economic and legal reforms that characterize the current stage of Ukraine’s development constitute the most serious internal threat to the existence of the Ukrainian state in the conditions of the undeclared hybrid war on the part of the Russian Federation in general and to ensure the modernization of all spheres of public life of the country. In these circumstances, it is quite obvious that there is a very risky scenario for the further expansion of the boundaries and the nature of simulation virtual democracy and mimicry to the new institutional and procedural forms of the current hybrid political regime  

Stopień i zakres destrukcyjnego wpływu pewnych instytucjonalnych i proceduralnych elementów wewnętrznej sfery politycznej współczesnej Ukrainy, ze względu na realizację ukrytych interesów wybitnych przedstawicieli indywidualnych i grupowych postmodernistycznej klasy politycznej, jako dominującej w świecie aktywności społeczno-politycznej, społeczno-gospodarczej i informacyjnej. Fasada demokracji jest podkreślana przez funkcjonujące instytucje polityczne w Ukrainie, za których sceną działalności faktycznie ukrywane są nieprzejrzystość władz, korupcję, ignorowanie prawa, zaniedbywanie elementarnych praw człowieka itp. Mimikria polityczna odrażających przedstawicieli reżimu W. Janukowycza, korupcja, imitacja reform gospodarczych i prawnych, które charakteryzują obecny etap rozwoju Ukrainy, stanowią najpoważniejsze wewnętrzne zagrożenie dla istnienia państwa ukraińskiego w warunkach niezgłoszonej wojny hybrydowej ze strony całej Federacji Rosyjskiej oraz w celu zapewnienia modernizacji wszystkich branż życia publicznego kraju. W tych okolicznościach jest całkiem oczywiste, że istnieje bardzo ryzykowny scenariusz dalszego poszerzania granic i charakteru symulacji wirtualnej demokracji i mimikrii wobec nowych instytucjonalnych i proceduralnych form obecnego hybrydycznego reżimu politycznego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108815   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-16-1

DOI:

10.34616/wse.2019.13.221.234

Language:

eng   pol

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2019, 13, s. 221-234

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

May 28, 2020

Number of object content hits:

207

Number of object content views in PDF format

216

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104399

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information