Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Outsourcing w działalności bankowej – wybrane zagadnienia

Alternative title:

Outsourcing in banking activities – selected issues

Creator:

Sagan, Marta

ORCID:

0000-0003-1385-2141

Subject and Keywords:

outsourcing   działalność bankowa   tajemnica bankowa

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest charakterystyka wybranych zagadnień związanych z outsourcingiem bankowym. Opracowanie rozpoczyna się wyjaśnieniem pojęcia outsourcingu, z uwzględnieniem specyfiki outsourcingu bankowego, oraz podaniem podstaw prawnych i genezy tej instytucji w polskim prawie bankowym. Następnie przybliżono zagadnienie umowy o outsourcing jako umowy agencyjnej. Scharakteryzowano tryb powierzenia danych przez bank podmiotowi zewnętrznemu oraz uwzględniono problematykę przepisów dotyczących outsourcingu w związku z przepisami o tajemnicy bankowej. W opracowaniu posłużono się metodą formalno-dogmatyczną

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 4/2018, s. 71-86

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwatalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski