Object

Title: The legislation on whistleblowers’ protection in the Slovak Republic ; Ustawodawstwo dotyczące ochrony tzw. Whistleblowers w Republice Słowackiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The legislation on whistleblowers’ protection in the Slovak Republic  
Ustawodawstwo dotyczące ochrony tzw. Whistleblowers w Republice Słowackiej

Creator:

Kanková, Helena   Molnárová, Iveta

Subject and Keywords:

corruption crime   serious antisocial activity   protected whistleblower   request for protection in criminal proceedings   internal system for dealing with complaints  
korupcja   działania poważnie naruszające interes społeczny   ochrona ujawniającego   wniosek o ochronę w postępowaniu karnym   wewnętrzny system postępowania ze skargami

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The aim of the article is to present the content of the legal regulation on the protection of whistleblowers in the Slovak Republic. The purpose of the new legislation was to establish efficient and effective whistleblowers’ protection, the report whereof can contribute or contributed significantly to the clearing up of corruption or other serious antisocial activity and to disclosing or convicting its offender, based on the information that came to his or her knowledge in connection with the execution of his or her employment, profession, position or function. The need to introduce protection of whistleblowers of corruption crime in the legal system of the Slovak Republic ensued from a number of international obligations and recommendations, by which the Slovak Republic is bound. One of them is the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, adopted by the international organization OECD.  

W artykule niniejszym zaprezentowane zostaną rozwiązania prawne poświęcone ochronie tzw. whistleblowers (osób ujawniających naruszenia prawa i inne nieprawidłowości, dalej: „ujawniający”) w Republice Słowackiej. Celem nowych przepisów było ustanowienie wydajnej i skutecznej ochrony ujawniających, których zgłoszenia mogą przyczynić się lub znacząco przyczyniły się do wyjaśnienia przypadków korupcji bądź innych zachowań godzących w interes społeczny oraz do ujawnienia lub skazania sprawcy, w oparciu o informacje uzyskane przez ujawniających w związku ze świadczeniem pracy, wykonywaniem zawodu, zajmowaniem stanowiska lub pełnieniem funkcji. Potrzeba wdrożenia w systemie prawnym Słowacji ochrony osób ujawniających przestępczość korupcyjną była pochodną licznych międzynarodowych zobowiązań i rekomendacji wiążących Słowację. Jednym ze źródeł takich zobowiązań jest Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych przyjęta na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95737   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2018.2.133.148

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Helena Kanková   Copyright by Iveta Molnárová

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Jun 7, 2019

Number of object content hits:

82

Number of object content views in PDF format

87

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102894

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information