Object

Title: Konstrukcja prawna subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konstrukcja prawna subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Creator:

Pest, Przemysław

Subject and Keywords:

general subsidy   local self-government   commune   county   province   Robin Hood transfers   balancing function   transfers   Polish Constitution   objectivization   criteria for division   revenue potential   compensatory function   parity of subsidy   tax revenues   Constitutional Tribunal   subjective right   budget   financing of tasks   method of financing   model of calculation  
subwencja ogólna   samorząd terytorialny   gmina   powiat   województwo   janosikowe   funkcja wyrównawcza   transfery   Konstytucja RP   obiektywizacja   kryteria podziału   potencjał dochodowy   funkcja rekompensująca   parytet subwencji   dochody podatkowe   Trybunał Konstytucyjny   prawo podmiotowe   budżet   finansowanie zadań   metoda finansowania   model obliczania

Abstract:

The objective of the monograph is to present and explore the evolution of the legal construction of the general subsidy in Polish regulations governing the revenues of local self-government units. This goal will be achieved through a dogmatic legal and historico-legal analysis focussed primarily on the provisions of successive acts regulating the issue of revenues of local self-government units since 1991, and supplemented by examination of other laws, such as the acts on self-government and on public finances. The author’s primary intent was to show that the essence of the general subsidy in the system of revenues of local self-government units is the performance of a balancing function, consisting in enhancing the own revenues of local self-government units, facilitating the performance of own tasks at the level of minimum standards by those units in each part of the country. The balancing function is considered necessary due to: 1) the differences in revenue generation potential and/or inequalities in the spending needs of local self-government units, and 2) the necessity of ensuring that local self-government units are financially equipped to perform own tasks. The monograph is comprised of five chapters. The first, an introduction to the research performed, takes as its subject analysis of the notion of the general subsidy, the model applied in its calculation, its functions, and key aspects necessary for understanding the legal construction of the general subsidy: the method in which it is financed, the model employed for its calculation, the criterion for the division of the general subvention among local self-government units, and objectivization of the general subvention. Chapters 2 through 5 present and explore a range of acts governing the issue of revenues of local self-government units, with subchapters detailing particular aspects of the general subsidy.  

Celem monografii jest przedstawienie i zbadanie ewolucji konstrukcji prawnej subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Dla realizacji tego celu analizie dogmatyczno-prawnej oraz historyczno-prawnej poddano przede wszystkim przepisy kolejnych ustaw regulujących problematykę dochodów jednostek samorządu terytorialnego, począwszy od 1991 roku, a posiłkowo również innych aktów prawnych, takich jak ustawy samorządowe czy ustawa o finansach publicznych. Zasadniczym zamiarem autora było wykazanie, że istotą subwencji ogólnej w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest pełnienie funkcji wyrównawczej, polegającej na uzupełnianiu dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizację zadań własnych na poziomie minimalnych standardów we wszystkich jednostkach na terenie kraju. Wyrównywanie następuje przy tym ze względu na: 1) zróżnicowany potencjał dochodowy lub nierównomierne zapotrzebowanie wydatkowe jednostek samorządu terytorialnego lub 2) konieczność zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego środków publicznych na finansowanie realizacji zadań własnych. Monografia składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich, stanowiącym wprowadzenie do dalszych badań, przedmiotem analizy jest pojęcie subwencji ogólnej, jej funkcje oraz istotne dla poznania konstrukcji prawnej subwencji ogólnej: metoda finansowania subwencji ogólnej, model jej obliczania, kryteria podziału subwencji pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego oraz obiektywizacja subwencji ogólnej. W rozdziałach od II do V przedstawiono i zbadano kolejne ustawy regulujące problematykę dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z wyszczególnieniem, w ramach podrozdziałów, poszczególnych części subwencji ogólnej.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Gonet, Wojciech. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94177   ISBN 978-83-66066-31-1

DOI:

10.23734/23.18.033

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 126)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Przemysław Pest

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Aug 31, 2022

In our library since:

Jan 24, 2019

Number of object content hits:

6 157

Number of object content views in PDF format

9424

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101225

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information