Kolekcja

Prof. Karol Jonca

Karol Jonca urodził się 13 września 1930 r. w Sławęcicach koło Koźla i aż do schyłku życia bardzo mocno podkreślał swój związek z „krajem lat dziecinnych”. Był honorowym Obywatelem Miasta Kędzierzyn –Koźle i honorowym obywatelem województwa opolskiego, autorem licznych publikacji poświęconych historii rodzinnego miasta, lokalnym patriotą, laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Od 1939 mieszkał w Koźlu-Porcie, tu w czasie wojny uczył się w szkole, tu także w pierwszej połowie 1945 po wkroczeniu Armii Czerwonej pracował przymusowo w fabryce papieru, a latem 1945 podjął dalszą naukę w liceum. Maturę zdał w 1950, następnie podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, które pomyślnie zakończył egzaminem magisterskim w 1954. W szybkim tempie piął się po szczeblach kariery akademickiej: w 1958 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, 1964 habilitował się i uzyskał stopień docenta. Profesorem nadzwyczajnym został w1971, a zwyczajnym – w 1981.

W latach 1966-1972 był prodziekanem, a następnie (do 1974) dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UWr. Przez 32 lata był kierownikiem katedry Doktryn Politycznych i Prawnych.

W 1989 wraz z gronem przyjaciół i osób dążących do prawdziwego polsko-niemieckiego pojednania założył Fundację "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego. Z podobnych pobudek przyczynił się do utworzenia w tym samym roku Towarzystwa im. Edyty Stein.

W latach 1991- 1993 był współzałożycielem Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą, gdzie od 1993 r. prowadził wykłady dla studentów polskich i niemieckich. W uznaniu ogromnych zasług naukowych został w 1995 r. członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.

Należał do kilku towarzystw naukowych i instytutów: Instytutu Śląskiego w Opolu, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej UNESCO, francuskiej organizacji „Nuit et Brouillard”, a także był członkiem kilku rad naukowych, m.in. Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (1963-1999), Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta (2002-2007).

Był zastępcą redaktora naczelnego (1969-1976) oraz redaktorem naczelnym (1976-1986) „Studiów Śląskich” w Opolu. Założył i redagował niemal do swojej śmierci „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”.

Dorobek naukowy Karola Joncy jest obfity i wielowątkowy. Zajmował się m in. taką problematyką jak: historia społeczna i gospodarcza ziemi śląskiej i Polski, najnowsze dzieje Wrocławia, w szczególności jego katastrofa u schyłku II wojny światowej, doktryna i mechanizmy funkcjonowania nazizmu, problem żydowski w hitlerowskich Niemczech, rodzina Moltkech i ośrodek opozycji antyhitlerowskiej„Kreisauer Kreis”, historia wojskowości, wojna Polski z bolszewicką Rosją. „Posiadał wielką wiedzę historyczną szerokie zainteresowania i szczególny talent widzenia przeszłości nie przez pryzmat spekulacji myślowej, czy lepszej lub gorszej teorii, doktryny czy ideologii, ale poprzez skrupulatnie badane przekazy źródłowe, które odnajdywał w bardzo różnych archiwach i odczytywał z iście detektywistyczną bystrością”. Opublikował ponad 400 rozpraw naukowych, studiów, monografii, wydawnictw źródłowych, pomijając artykuły i recenzje w prasie codziennej czy tygodnikach, w językach: polskim, niemieckim, angielskim, francuskim, rosyjskim, czeskim, węgierskim, hebrajskim.

Profesor Karol Jonca był promotorem trzech doktorów „honoris causa” Uniwersytetu Wrocławskiego: Edmunda Omańczyka (1988), Jerzego Giedrojcia (1998) i prof. Jana Baszkiewicza (2003). Zmarły 13 stycznia 2008 r. Profesor został pochowany 19 stycznia 2008 r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

Przygotowano na podstawie: Wspomnienie. Prof. zw. dr hab. Karol Jonca, syn ziemi śląskiej, 1930-2008 Przegląd Uniwersytecki 2008, nr 2, s. 28

podrzędne

Kolekcji: 0

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji