Opis projektu


Utworzenie Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego (Repozytorium UWr - RUWr) jest inicjatywą podjętą przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu, mającą na celu ewidencję, archiwizację i upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych, prowadzonych na Uczelni.

Repozytorium UWr to repozytorium instytucjonalne, które archiwizuje i udostępnia materiały o charakterze naukowym i badawczo-rozwojowym wytworzone przez pracowników, doktorantów i (w wyborze) przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego lub wydane na UWr Materiały te dzielą się na materiały opublikowane oraz niepublikowane i obejmują m.in. prace doktorskie, habilitacyjne, wyróżnione prace licencjackie i magisterskie, artykuły naukowe, materiały konferencyjne, monografie lub ich rozdziały, materiały dydaktyczne, postery, a także tzw. szarą literaturę, czyli wszelkie niepublikowane materiały typu: sprawozdania, raporty, itp.

Układ repozytorium jest dziedzinowy, zgodny z dziedzinami reprezentowanymi na Uczelni w ramach jednostek organizacyjnych, tj. wydziałów, instytutów oraz innych jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych, a struktura – hierarchiczna, oparta na zespołach dziedzinowych, obejmujących różnorodne kolekcje.

Repozytorium wykorzystuje oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.


W związku z powstaniem Repozytorium UWr na Uniwersytecie Wrocławskim powołani zostają koordynatorzy wydziałowi, instytutowi lub funkcjonujących przy innych jednostkach organizacyjnych Uczelni, którzy po przeszkoleniu w Bibliotece Uniwersyteckiej przejmują odpowiedzialność za:

 • doszkalanie pracowników własnej jednostki, chętnych do samodzielnego archiwizowania (deponowania) swoich prac (publikowanych i niepublikowanych) w repozytorium,
 • zatwierdzanie i poprawność formatu oraz metadanych zdeponowanych dokumentów,
 • kontakty z zespołem koordynującym funkcjonowanie repozytorium na poziomie Uczelni, powołanym w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Władze każdej jednostki organizacyjnej Uczelni zawierają indywidualne porozumienia z podległymi im organizacyjnie pracownikami, doktorantami lub studentami, ws. deponowania dorobku naukowego w Repozytorium UWr. W jednostkach tych każda z zainteresowanych osób wyraża zgodę na deponowanie w Repozytorium Uczelnianym dorobku naukowego, na zasadach zgodnych z Regulaminem napełniania repozytorium oraz we współpracy (przynajmniej w początkowej fazie) z koordynatorem jednostki organizacyjnej.

Docelowo w Repozytorium UWr dopuszcza się dwie formy deponowania obiektów:

 • deponowanie bezpośrednie (autoarchiwizację) – przez autora pracy (po zawarciu porozumienia z władzami własnej jednostki organizacyjnej) i przeszkoleniu przez koordynatora funkcjonującego przy danej jednostce organizacyjnej. W takim przypadku koordynator przed udostępnieniem jedynie zatwierdza poprawność formatu i metadanych zdeponowanych dokumentów,
 • deponowanie pośrednie – za pośrednictwem koordynatora jednostki organizacyjnej i przy ścisłej jego współpracy z autorem pracy.

Biblioteka Uniwersytecka, która sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Repozytorium UWr, i na serwerze której posadowione są zdeponowane materiały - zawiera porozumienie z władzami każdej jednostki organizacyjnej Uczelni, które zapewnia, iż wszelkie dokumenty archiwizowane przez pracowników, doktorantów (ewentualnie też studentów) funkcjonujących w ramach danej jednostki organizacyjnej:

 • archiwizowane będą w sposób zapewniający trwałe w czasie ich przechowywanie,
 • prezentowane będą w sposób, zgodny z ewentualnymi ograniczeniami, wprowadzonymi przez depozytariusza (np. prezentowane tylko w ramach sieci uczelnianej),
 • udostępniane będą w sposób, zapewniający każdemu potencjalnemu użytkownikowi repozytorium - informację nt. zasad ich udostępniania i wykorzystania, wskazanych przez autora wyborem określonego typu licencji (np. public domain - domena publiczna, Creative Commons, etc.)

Ponadto, Biblioteka Uniwersytecka udostępnia materiały zgodnie z Regulaminem Repozytorium UWr i każdy użytkownik przejmuje na siebie odpowiedzialność za jego respektowanie.

W razie naruszenia przez użytkownika repozytorium praw autorskich depozytariusza - Biblioteka Uniwersytecka nie jest stroną w powstałym sporze prawnym.

Dostęp do opisów bibliograficznych prac zdeponowanych w Repozytorium UWr jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Natomiast dostęp do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w repozytorium, z założenia otwarty dla wszystkich zainteresowanych może w pojedynczych przypadkach, zastrzeżonych przez depozytariusza pracy, być ograniczony wyłącznie do uprawnionych użytkowników.


Z zamieszczaniem prac w Repozytorium UWr wiążą się następujące korzyści dla Uczelni:

 • wzrost prestiżu uczelni jako skutek wzrostu widoczności badań naukowych, prowadzonych na wydziałach,
 • promowanie i wzrost potencjału kadry naukowej,
 • wspieranie edukacji studentów poprzez ułatwienie im dostępu do materiałów dydaktycznych,
 • pomoc w realizacji zadań administracyjnych, np. prowadzenia sprawozdawczości czy ewaluacji pracowników naukowych.

Korzyści dla pracowników naukowych związane z zamieszczaniem prac w Repozytorium UWr:

 • wzrost cytowalności prac umieszczonych w otwartym dostępie,
 • zwiększenie „widoczności” dorobku naukowego – prace umieszczane w repozytoriach są indeksowane przez światowe wyszukiwarki np. Google Scholar, Scirus oraz bazę SCOPUS,
 • powszechność i szybkość dostępu do badań,
 • zabezpieczenie dokumentów zdeponowanych w repozytorium – każdy dokument otrzymuje unikalny indentyfikator, dzięki któremu nie znika w sieci,
 • możliwość przechowywania dokumentów w różnych formatach,
 • możliwość łatwej prezentacji własnego dorobku przez pracowników Uczelni, z dostępem do pełnych tekstów,
 • skrócenie czasu przeznaczonego na zaprezentowanie wyników badań – w oczekiwaniu na publikację w komercyjnym czasopiśmie autor archiwizuje pracę w repozytorium, upowszechniając od razu jej wyniki,
 • możliwość zapoznawania się ze statystykami dotyczącymi zdeponowanych prac.

Zobacz również:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji