Object

Title: Polish families in the face of challenges and threats posed by thefirst half of the 20th century (in the light of „Szkoła”) ; Rodziny polskie wobec wyzwań i zagrożeń pierwszej połowy XX wieku (w świetle „Szkoły”)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polish families in the face of challenges and threats posed by thefirst half of the 20th century (in the light of „Szkoła”)  
Rodziny polskie wobec wyzwań i zagrożeń pierwszej połowy XX wieku (w świetle „Szkoły”)

Creator:

Wałęga, Agnieszka

Subject and Keywords:

Polish families   magazine „Szkoła”  
czasopismo „Szkoła”   wychowanie   rodzina

Description:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa

Abstract:

For Polish people and Polish families the first half of the 20th century was a difficult time. It was the final period of the Partitions, with intensified repression, especially Russification and Germanization, the time of World War I, and twenty years of the rebuilding of Polish statehood which ended in another worldwide armed conflict in 1939. The dynamic political changes which led to the outbreak of WWI and WWII and to the regaining of independence by Poland in 1918 were accompanied by significant transformations of social structure and new tendencies in the development of culture and education. The change of women’s social position and their political and educational emancipation forced new models of family relations to appear, and a uniform schools ystem reconstructed after 123 years of bondage, together with the introduction of compulsory school attendance and the development of forms of pre-schooling education were significant challenges for many parents and their children. During the entire period the Polish family played a very important part in educational ideologies bindingin Polish lands at that time – national and state education. Because of that it was the subject of interest of many pedagogic magazines. The aim of the paper is to indicate the main areas of tasks given to Polish families in the first half of the 20th century in the light of one of the oldest Polish periodicals of this type – „Szkoła”. Apart from the topics brought up in the pages of this magazine in the second half of the 19th century suchas the cooperation of home and school, some new problems appeared then, including: the duties of a family in the difficult war and post-war period, concern for child’s healthat home, or the significance of parents’ shaping of characteristics propagated by the supporters of national education  

Pierwsza połowa XX wieku to dla Polaków i polskich rodzin trudny okres. To schyłkowy okres zaborów z nasileniem represji, zwłaszcza rusyfikacji i germanizacji, lata I wojny światowej, dwudziestoletni etap odbudowy własnej państwowości zakończony kolejnym światowym konfliktem zbrojnym w 1939 roku. Dynamicznym zmianom politycznym, które doprowadziły do wybuchu I i II wojny światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 towarzyszyły znaczące przeobrażenia struktury społecznej oraz nowe tendencje w zakresie rozwoju kultury i oświaty. Zmian apozycji społecznej kobiet, ich emancypacja polityczna i edukacyjna wymuszały nowe wzory relacji rodzinnych a odbudowany po 123 latach niewoli jednolity system szkolny, wprowadzenie powszechnego obowiązku szkolnego oraz rozwój form wychowania przedszkolnego stanowił istotne wyzwania dla wielu rodziców i ich potomstwa. Rodzina polska przez cały ten okres pełniła bardzo ważną rolę w obowiązujących wówczasna ziemiach polskich ideologiach wychowawczych – wychowania narodowego i wychowania państwowego. W związku z tym była przedmiotem zainteresowania wielu czasopism pedagogicznych. Celem referatu jest wskazanie głównych obszarów zadań stawianych przed polskimi rodzinami w pierwszej połowie XX wieku w świetle jednegoz najstarszych polskich periodyków tego typu – „Szkoły”. Oprócz wątków podejmowanych na łamach tego pisma w drugiej połowie XIX wieku, takich jak współpraca domu ze szkołą, pojawiło się bowiem wówczas kilka nowych problemów m.in.: zadania rodziny w trudnym okresie wojennym i powojennym, troska o zdrowie dzieckaw warunkach domowych czy znaczenie kształtowania przez rodziców cech charakteru, propagowanych przez zwolenników wychowania państwowego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78697   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20162.209.230

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016), s. 209-230

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Wałęga

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

z.m.

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 19, 2016

Number of object content hits:

127

Number of object content views in PDF format

157

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80516

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information