Object

Title: Prawa człowieka w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawa człowieka w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej

Alternative title:

Human Rights in the External Relations of the European Union

Creator:

Krzan, Bartłomiej

ORCID:

0000-0003-3964-114X

Subject and Keywords:

human rights   the European Union   external relations  
prawa człowieka   Unia Europejska   stosunki zewnętrzne

Abstract:

The book examines the growing importance of human rights in the European Union's external relations. European integration can no longer be reduced to economic processes - the importance of non-economic aspects is gradually increasing. While the European Union does not have a completely coherent human rights policy, a lot has been achieved. Human rights have established themselves as the core values of integration both in the law and in practice of EU organs. The external human rights policy of the Union can be described as innovative, and the protection of human rights can even be treated as part of the international identity of the Union, as proven by the analysis of the EU's treaty relations. The human rights clause, and especially its combination with the conditionality mechanism, is a powerful tool, not only because of the great interest in establishing trade relations with the European Union, but even to a greater extent by offering of association and membership in the Union. The same structure is used for granting development aid. Combined with the sanctions mechanism, this gives rise to a diverse picture of the role of human rights in European Union (external) policy.  

Praca analizuje rosnące znaczenie praw człowieka w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej. Integracji europejskiej nie można już redukować do procesów gospodarczych -sukcesywnie wzrasta znaczenie aspektów pozaekonomicznych. Choć Unia Europejska nie ma całkowicie wspólnej polityki praw człowieka, to wiele już jednak osiągnięto. Prawa człowieka ugruntowały swoją pozycję jako podstawowe wartości integracji zarówno w prawie, jak i praktyce organów unijnych. Zewnętrzną politykę praw człowieka Unii można określić mianem innowacyjnej, a ochronę praw człowieka traktować wręcz jako część międzynarodowej tożsamości Unii, co widać zwłaszcza przy analizie stosunków traktatowych UE. Klauzula praw człowieka, a zwłaszcza połączenie jej z mechanizmem warunkowości są potężnym narzędziem, nie tylko ze względu na duże zainteresowanie nawiązaniem stosunków handlowych z Unią Europejską, a jeszcze większą siłę oddziaływania ma oferowanie stowarzyszenia i członkostwa w Unii. Tę samą konstrukcję wykorzystuje się przy przyznawaniu pomocy rozwojowej. W połączeniu z mechanizmem sankcyjnym wyłania się z tego zróżnicowany obraz roli praw człowieka w polityce Unii Europejskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ryszka, Joanna. Rec.   Saganek, Przemysław. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book   ebook  
książka   e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132318   ISBN 978-83-66601-54-3 (druk)   ISBN 978-83-66601-55-0 (online)

DOI:

10.34616/23.21.040

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 185)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Bartłomiej Krzan

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jan 11, 2022

In our library since:

Dec 16, 2021

Number of object content hits:

710

Number of object content views in PDF format

755

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141716

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information