Object

Title: Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec

Alternative title:

The organization and financing of a public radio and television in the Federal Republic of Germany

Creator:

Miemiec, Wiesława   Miemiec, Marcin

ORCID:

0000-0001-8472-2200   0000-0002-9100-0895

Subject and Keywords:

radio broadcasting   television   public mission   state contract   public-law institution   radio board   administrative board   authorizing officer   fee   contribution  
radiofonia   telewizja   misja publiczna   umowa państwowa   zakład publicznoprawny   rada radiofonii   rada administracyjna   intendent   opłata   składka

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

In the Weimar Republic and in the Third Reich, radio broadcasting was dependent on the government. The Federal Republic of Germany, on the other hand, created a legal system that provided the mass media with legal and factual independence. The system of radio and television was influenced by the case law of the Federal Constitutional Court. The public radio and television broadcasters include national broadcasters and joint broadcasters of federal states, organized as public-law establishments with legal personality. The management of broadcasters has been implemented basing on similar principles. The radio broadcasting board is a constitutive and controlling body, the administrative board and the authorizing officer are executive organs. The national radio board consists of people delegated by the parliament, national government, circles and organizations which are significant politically, ideologically and socially, according to the statutory key. The board of Deutschlandradio, a corporation associating ARD, ZDF and national broadcasters, consists of representatives of the federal states, the federal government and social organizations. The radio board selects the majority of the members of the administrative board, selects and dismisses the authorizing officer, consents to the casting of the broadcaster’s management positions, adopts program guidelines, advises the authorizing officer in shaping the program and other basic matters, approves the economic plan, adopts the discharge resolution. The administrative board supports the broadcaster’s economic development, concludes an employment contract with the authorizing officer, settles disputes between the authorizing officer and the broadcaster, supervises the management of cases by the authorizing officer, controls the budget and annual closure drawn up by the authorizing officer, publishes the balance sheet and the annual report, takes decisions on contracts if there is no competent authorizing officer. The broadcasters are legally supervised by the competent government or minister. The internal control exercised by the radio board plays a fundamental role in the area of ensuring compliance with the law. German radio and television is financed by levies — initially from fees, and starting on 1.01.2013 from contributions levied on households. There is financial equalization in public radio and television. Such a system of financing provides the public media with independence and ensures the implementation of their statutory tasks, in particular the fulfilment of the public mission.  

W Republice Weimarskiej i w III Rzeszy radiofonia była zależna od rządu. Republika Federalna Niemiec stworzyła natomiast system prawny, który zapewnił środkom masowego przekazu niezależność prawną i realną. Na ustrój radiofonii i telewizji wpłynęło orzecznictwo Federalnego Sądu Konstytucyjnego. W skład radiofonii i telewizji publicznej wchodzą nadawcy krajowi i wspólni krajów związkowych, zorganizowani jako zakłady publicznoprawne posiadające osobowość prawną. Zarządzanie nadawcami realizowane jest na podobnych zasadach. Rada radiofonii to organ stanowiący i kontrolny, rada administracyjna oraz intendent to organy wykonawcze. Rada radiofonii krajowej składa się z osób delegowanych przez parlament, rząd krajowy, środowiska i organizacje znaczące politycznie, światopoglądowo i społecznie, według klucza ustawowego. Rada Deutschlandradio, korporacji zrzeszającej ARD, ZDF i nadawców krajowych, składa się z przedstawicieli krajów związkowych, rządu federalnego i organizacji społecznych. Rada radiofonii wybiera większość członków rady administracyjnej, wybiera i odwołuje intendenta, wyraża zgodę na obsadę stanowisk kierowniczych nadawcy, uchwala wytyczne programowe, doradza intendentowi w kształtowaniu programu i w innych podstawowych sprawach, zatwierdza plan gospodarczy, podejmuje uchwałę absolutoryjną. Rada administracyjna wspiera rozwój gospodarczy nadawcy, zawiera umowę o pracę z intendentem, rozstrzyga spory między intendentem a nadawcą, czuwa nad prowadzeniem spraw przez intendenta, kontroluje budżet i zamknięcie roczne sporządzone przez intendenta, publikuje bilans i sprawozdanie roczne, podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umów, jeśli nie jest właściwy intendent. Nad nadawcami sprawowany jest nadzór prawny (przez właściwy rząd lub ministra). Podstawowe znaczenie w zakresie czuwania nad przestrzeganiem prawa odgrywa kontrola wewnętrzna sprawowana przez radę radiofonii. Niemiecka radiofonia i telewizja jest finansowana z danin — początkowo z opłat, a od 1 stycznia 2013 roku ze składek obciążających gospodarstwa domowe. W publicznej radiofonii i telewizji funkcjonuje wyrównanie finansowe. Taki system finansowania zapewnia mediom publicznym niezależność oraz realizację ich ustawowych zadań, w szczególności spełnianie misji publicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109146   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.10

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 167-184

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

99

Number of object content views in PDF format

106

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118764

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information