Object

Title: Rozdział I. Konceptualizacja ochrony konstytucyjnych wolności i praw w Polsce w przypadku działalności gospodarczej osób prawnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozdział I. Konceptualizacja ochrony konstytucyjnych wolności i praw w Polsce w przypadku działalności gospodarczej osób prawnych

Alternative title:

The Legal Entity as a Premise for Enforcement of Fundamental Rights

Subject and Keywords:

The Constitution of Poland   constitutionalism   fundamental rights   public sphere   private sphere   freedom of entrepreneurship   freedom of economic activity   private ownership   commercial companies owned by the State Treasury   mixed-companies   state interventionism   public task   transparency   freedom of information   reuse of public sector information   EU law   public procurement   legal personality   juridicial person   joint-stock company   public company   The Constitutional Tribunal of Poland   Constitutional complaint   European Court of Human Rights   European Court of Justice  
Konstytucja RP   konstytucjonalizm   prawa konstytucyjne   sfera publiczna   sfera prywatna   wolność działalności gospodarczej   własność prywatna   Skarb Państwa   spółki kapitałowe   interwencjonizm   jawność   prawo do informacji publicznej   ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego   prawo UE   zamówienia publiczne   osobowość prawna   spółka akcyjna   Trybunał Konstytucyjny   skarga konstytucyjna   Europejski Trybunał Praw Człowieka   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Abstract:

The book discusses the dilemma of classifying a legal entity as either private or public one and therefore entitled to or prohibited from claiming constitutional rights in Poland. Polish constitutional law has not developed a clear doctrine which would help to categorize legal entities as a bearer of fundamental rights, especially when the state is not the ultimate backer of private-law organized legal person (e.g. mixed capital companies). The book provides critical insight on the jurisprudence of Polish Constitutional Tribunal, foreign courts and tribunals which may help to clarify the constitutional position of legal persons  

Niniejsza książka omawia problem klasyfikowania osoby prawnej jako publicznej bądź prywatnej, a przez to uprawnionej do ochrony konstytucyjnych praw podmiotowych w Polsce. W polskim prawie konstytucyjnym nie zaproponowano wyraźnej koncepcji pozwalającej sklasyfikować osobę prawną, zwłaszcza o kapitale mieszanym, jako podmiot konstytucyjnych wolności lub praw. W książce przeanalizowano praktykę polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz zagranicznych sądów i trybunałów, która może pozwolić wyklarować konstytucyjny status takich podmiotów

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bernaczyk, Michał (1979- ). Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Składowski, Konrad (1971- ). Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook

Identifier:

ISBN 978-83-66066- (druk)   ISBN 978-83-66066- (online)

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 152)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108799

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information