Object

Title: Analiza proporcjonalności ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności. Teoria i praktyka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Analiza proporcjonalności ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności. Teoria i praktyka

Creator:

Śledzińska-Simon, Anna   0000-0002-4202-5260

Subject and Keywords:

Constitutional Tribunal   Poland   proportionality analysis   justifications of court decisions   culture of justifications   constitutional rights and freedoms   principle of proportionality  
Trybunał Konstytucyjny   Polska   analiza proporcjonalności   uzasadnienia decyzji sądowych   kultura uzasadnień   konstytucyjne prawa i wolności   zasada proporcjonalności

Abstract:

The modern discourse on human rights concerns at its core the theory and practice of applying the principle of proportionality as a criterion for assessing restrictions imposed on individual rights and freedoms. Proportionality analysis is a process of practical reasoning, which helps courts to settle conflicts between the protection of constitutional rights and freedoms and other constitutional values, but it is also an element of a specific culture of court justifications. The book draws attention to the legitimizing function of proportionality analysis as a recognized judicial standard, which follows the adoption of a specific structure of rights, but should also result in the adoption of a specific structure of court justifications. The book presents conclusions on the role of particular elements of proportionality analysis that were based on qualitative and quantitative studies of the jurisprudence of the Constitutional Tribunal in Poland. These studies were aimed to answer the question of how to build a strong constitutional court whose authority will act as a brake on the executive and legislative powers, and at the same time to ensure its strong social legitimacy. One of the answers to this question points to the limiting role of proportionality analysis in the structure of justifications for court decisions.  

Współczesny dyskurs o prawach człowieka dotyczy w istocie teorii i praktyki stosowania zasady proporcjonalności jako kryterium oceny dopuszczalności ograniczeń praw i wolności jednostki. Tytułowa analiza proporcjonalności to przede wszystkim proces rozumowania praktycznego, który pomaga sędziom rozstrzygać konflikty miedzy ochroną konstytucyjnych praw i wolności a innych konstytucyjnych wartości, ale jest to także element tworzący określoną kulturę uzasadnień sądowych. Książka zwraca uwagę przede wszystkim na legitymizującą funkcję analizy proporcjonalności jako uznanego standardu orzeczniczego, który wynika z przyjęcia określonej struktury praw, a z którego powinna wynikać określona struktura uzasadnień sądowych. Prezentowane rozważania na temat roli poszczególnych elementów analizy proporcjonalności zostały oparte na badaniach jakościowych i ilościowych orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Rozważania te mają służyć odpowiedzi na pytanie o to, jak stworzyć silny sąd konstytucyjny, którego autorytet będzie działał hamująco na władzę wykonawczą i ustawodawczą, a jednocześnie zapewnić mu silną legitymację społeczną. Jedną z prób odpowiedzi na to pytanie jest wskazanie na ograniczającą rolę analizy proporcjonalności w strukturze uzasadnień wyroków sądowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadurski, Wojciech. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95617   ISBN 978-83-66066-56-4

DOI:

10.34616/23.19.020

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; No. 140)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Śledzińska-Simon

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2021

In our library since:

Apr 28, 2019

Number of object content hits:

8 000

Number of object content views in PDF format

9119

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102713

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information