PLMET:

click here to follow the link

Title:

Funkcja europejska Sejmu RP

Creator:

Ryszard Balicki

Subject and Keywords:

Sejm ; polski parlament ; parlament narodowy ; zasada pomocniczości ; odpowiedzialność integracyjna parlamentów narodowych ; komisje do spraw europejskich ; Traktat z Lizbony

Abstract:

Celem monografii jest ukazanie pozycji Sejmu RP jako jednego z parlamentów narodowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest to istotne i warte głębszej analizy zagadnienie związane bezpośrednio z koniecznością określenia miejsca parlamentów narodowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Złożona i wielopoziomowa struktura Unii Europejskiej zakłada współpracę wielu instytucji umiejscowionych na różnych poziomach decyzyjny, zarówno transnarodowym jak i narodowy oraz regionalnym i lokalnym. Współpraca ta musi być realizowana w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym. W tym złożonym systemie decyzyjnym. rola parlamentów narodowych została wzmocniona postanowieniami traktatu z Lizbony. Monografia jest więc próbą syntetycznego ukazania roli, którą może (i powinien) odgrywać Sejm RP, jako izba parlamentu narodowego państwa członkowskiego, w procesie integracyjnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Matusz-Protasiewicz, Patrycja. Rec. ; Składowski, Konrad. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-48-9 ; doi:10.23734/23.18.060

Language:

pol

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Ryszard Balicki

Autor opisu:

TK