Object

Title: Current family as a potential factor of risky behaviour among children and youth

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Current family as a potential factor of risky behaviour among children and youth

Alternative title:

Współczesna rodzina jako potencjalny czynnik w ryzykownych zachowaniach wśród dzieci i młodzieży

Creator:

Hoferková, Stanislava

Subject and Keywords:

family   risky behaviour   social deviance   children   juveniles   etiology  
rodzina   zahowania ryzykowne   odchylenie społeczne   dzieci   młodociani przestępcy   etiologia

Abstract:

The contribution presents the family as a potential factor of risky behaviour among children and juveniles in the Czech Republic. Youth conduct that violates social norms of the society can be labelled as deviant, risky, defective, etc. In recent years the concept of risky phenomena (or risky behaviour) has been introduced, particularly in school education; it replaced the previously used concept of socially pathological phenomena. Risky behaviour refers to those behaviours that have a negative impact on health, the social or psychological performance of an individual, or threaten his social surroundings. Such phenomena include, for example: truancy, crime and delinquency, various forms of aggression (bullying towards classmates and teachers), vandalism, self-aggression (self-harm, eating disorders), and abuse of addictive substances or dangerous phenomena related to information technology (e.g. cyber-bullying or addiction on the computer). Internal and external factors partake in the inception of deviant behaviour (signs of risky behaviour); introduced as multifactor etiology of the concept of social deviance. External factors are mostly perceived as fundamental; these are, for example: school, peers, the media, but especially the family. The post characterizes the contemporary family in the 21st century, which is defined by more features that can be perceived as risky in the forming of deviant behaviour. These include e.g. the demographic situation (low total fertility rate, increasing amount of cohabitation, high divorce rate, “missing” fathers), a deteriorating socio-economic situation (social exclusion, poverty), shifts in values (consumerism), or media coverage of human life.  

W artykule zaprezentowano rodzinę jako potencjalny czynnik wywołujący ryzykowne zachowania wśród dzieci i młodocianych w Czechach. Zachowania młodzieży naruszające normy społeczne określić można jako patologiczne, ryzykowne, niewłaściwe itd. W ostatnich latach zjawisko ryzykownych zachowań wprowadzono szczególnie w edukacji szkolnej; zastąpiło wcześniej stosowany termin „zachowanie patologiczne”. Zachowania ryzykowne to takie zachowania, które mają negatywny wpływ na zdrowie i funkcjonowanie społeczne, i psychologiczne jednostki, lub zagrażające jej otoczeniu społecznemu. Takie zachowania to wagarowanie, łamanie prawa, różne formy agresji (znęcanie się nad rówieśnikami i nauczycielami), autoagresja (samouszkodzenia, zaburzenia odżywiania), nadużywanie substancji uzależniających, jak również zachowania związane z technologiami informacyjnymi (np. zjawisko znęcania się w cyberprzestrzeni czy uzależnienie od komputera). Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne prowadzą do zachowań łamiących normy (sygnały ryzykownych zachowań); wprowadza się wieloczynnikową etiologię odchylenia społecznego. Czynniki zewnętrzene zwykle postrzega się jako fundamentalne; są nimi, na przykład, szkoła, rówieśnicy, media, ale szczególnie rodzina. W artykule scharakteryzowano współczesną rodzinę w XXI wieku, którą określają liczne czynniki postrzegane jako formatywne występowanie zachowań odbiegających od normy. Należą do nich np. sytuacja demograficzna (niska dzietność, rosnąca liczba kohabitacji, wysoki odsetek rozwodów, ojcowie nieobecni), pogarszająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna (wykluczenie społeczne, ubóstwo), zmiany systemu wartości (konsumpcjonizm) oraz obraz ludzkiego życia w mediach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89969   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.187.198

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Stanislava Hoferková

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Jul 20, 2022

In our library since:

Oct 15, 2018

Number of object content hits:

98

Number of object content views in PDF format

119

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/96017

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information