PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gmina w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Creator:

Albin, Anna

Subject and Keywords:

gmina ; odpady ; odpady komunalne ; ochrona środowiska ; system gospodarowania odpadami komunalnymi ; organizator systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ; wykonawca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ; struktura prawa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Abstract:

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego jest organizatorem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Prowadząc natomiast działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, a także wykonując ciążące na właścicielu nieruchomości (wytwórcy odpadów) obowiązki wynikające z posiadania nieruchomości, gmina jest jednocześnie wykonawcą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem badań jest określenie sytuacji prawnej gminy w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizie poddane zostały w szczególności następujące zagadnienia: 1) Kwestie samodzielności działania gminy i związany ściśle z tym zagadnieniem zakres kompetencji i środków działania gminy; 2) Kwestie odpowiedzialności publicznoprawnej związane z wykonywaniem zadań publicznych; 3) W świetle prawa konkurencji należało rozstrzygnąć dopuszczalność praw wyłącznych do gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz gmin. Problemem badawczym było także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak środki działania gminy wpływają na sytuację ekonomiczną uczestników systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dokonane w powyższym zakresie ustalenia pozwoliły określić sytuację prawną gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Stworzona została struktura prawna gospodarowania odpadami komunalnymi i poddana analizie sytuacja prawna gminy w tej strukturze. Przedmiotem dysertacji była analiza prawa unijnego i krajowego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jeżewski, Jan. Rec. ; Kocowski, Tadeusz. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-17-5 ; doi:10.23734/23.18.005

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 122)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anna Albin

Autor opisu:

TK