Object

Title: Wybrane segmenty otoczenia administracji publicznej w sferze edukacji i ich wpływ na oświatę samorządową w zakresie wykonywania zadań oświatowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane segmenty otoczenia administracji publicznej w sferze edukacji i ich wpływ na oświatę samorządową w zakresie wykonywania zadań oświatowych

Alternative title:

Selected segments of public administration environment in the educational sphere and their impact on meeting educational objectives by local government

Creator:

Raszewska-Skałecka, Renata

ORCID:

0000-0001-7467-5703

Subject and Keywords:

education   school   globalisation   civilisation   challenges   political and social system   transformation   environment   educational policy   educational reforms   educational objectives   public administration   local government  
edukacja   szkoła   globalizacja   cywilizacja   wyzwania   system społeczno-polityczny   transformacja   otoczenie   polityka oświatowa   reforma edukacji   zadania oświatowe   administracja publiczna   samorząd terytorialny

Description:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstract:

This paper is to outline selected segments of the environment of public administration in the light of the ongoing changes in the educational sphere and their impact on the local government education within dynamic transformations and complexity of educational objectives. Education is a constitutional right and social duty of citizens, public objective and a prerequisite for social, state, cultural and economic development. Since the nineties of the 20th century the Polish school and schooling system has been striving to accommodate to educational transformations and changes in unstable environment. The transformation process in the contemporary school and educational system is visible on the background of global changes, i.e. global access of students to knowledge, global access of graduates to labour markets, global context of school management, global trends in educational markets, commercial value of knowledge, or competition in educational services. School as an institution has been undergoing constant evolutionary change. An example of this is the educational reform that has became a priority among transformations of various spheres of social, economic, cultural life, and local and global challenges, such as the Poland’s accession to the European Union in 2004. School transformations in the age of globalisation are essential, as they are triggered by scientific and technological progress and changeable educational challenges and social expectations. Unstable environment affects changing educational objectives, tasks, goals of educational policy, forms and methods of activities, organisational structures of schools, scope of law regulations, school personnel, and education participants. Changes in the Polish education and schooling system are the result of the pace of political transformation, globalisation processes and the European integration processes  

Celem artykułu jest przybliżenie wybranych segmentów otoczenia administracji publicznej względem zmian zachodzących w sferze edukacji i ich wpływu na oświatę samorządową w ramach dynamicznych przemian i złożoności zadań oświatowych. Edukacja jest konstytucyjnym prawem i społeczną powinnością obywateli — zadaniem publicznym oraz warunkiem rozwoju społeczeństwa, państwa, kultury i gospodarki. Szkoła i reformowany od końca lat 90. ubiegłego stulecia polski system oświaty próbują dostosować się do przemian i reform edukacyjnych w niestabilnym otoczeniu. Proces przeobrażeń we współczesnej szkole i systemie edukacji widoczny jest na tle zmian zachodzących przede wszystkim w globalnym otoczeniu, tj. przez globalny dostęp do wiedzy uczniów, globalny dostęp do rynku pracy dla absolwentów szkoły, globalny kontekst zarządzania szkołą, globalne edukacyjne trendy rynkowe, wartość rynkową wiedzy czy konkurencyjność usług edukacyjnych. Szkoła jako instytucja podlegała ewolucji i wciąż podlega zasadzie ciągłości zmiany. Przykładem zmian jest reforma edukacji, która stała się zadaniem priorytetowym w ramach dokonujących się przemian w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, kulturowego, a także wyzwaniami lokalnymi i globalizacyjnymi oraz faktem przystąpienia w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej. Zmiany w szkole w dobie globalizacji są niezbędne, na co ma wpływ postęp nauki i techniki oraz zmienność wyzwań edukacyjnych i oczekiwań społecznych. Niestabilne otoczenie wpływa na zmieniające się cele edukacji, zadania oświatowe, cele polityki oświatowej, formy i metody działania, struktury organizacyjne szkół, zasięg regulacji prawem, kadry szkoły i uczestników edukacji. Zmiany w edukacji i w polskiej szkole wynikają zwłaszcza z tempa dokonujących się procesów transformacji ustrojowej, procesów globalizacji i procesów integracji europejskiej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109225   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.111.11

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 159-182

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

230

Number of object content views in PDF format

238

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95921

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information