Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Osoba bezdomna jako element społecznego otoczenia administracji publicznej

Creator:

Cendrowicz, Dominika

Subject and Keywords:

bezdomność   osoby bezdomne   schronienie   placówki udzielające schronienia osobom bezdomnym   społeczne otoczenie administracji publicznej   administracja publiczna

Description:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstract:

Występujące na coraz większą skalę zjawisko bezdomności stanowi poważny problem społeczny. Administracja publiczna, w której otoczeniu funkcjonują osoby bezdomne, nie może nie dostrzegać i ignorować tego zjawiska. Bezdomność jako kategoria wykluczenia społecznego spycha bowiem ludzi nią dotkniętych na margines społeczeństwa i powoduje, że staje się ona dla większości z nich sytuacją bez wyjścia. Wszystko to razem powoduje, że administracja podejmuje działania na rzecz osób bezdomnych. Wśród nich znaczenia nabierają, zwłaszcza w okresie zimowym, formy pomocy o charakterze doraźnym, pośród których znaczącą rolę przypisuje się pomocy udzielanej w formie schronienia. Jednak stosunkowo niedawno, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2016 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej, schronienie jako forma pomocy zasadniczo się zmieniło. Ustawą tą wprowadzono bowiem zmiany dotyczące między innymi struktury placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym, standardów świadczonej przez nie pomocy oraz zwrotu wydatków za udzieloną pomoc. Okazuje się jednak, że wpływ tych zmian na sytuację osób bezdomnych przyniósł zgoła odmienne skutki, aniżeli zdawał się zakładać ustawodawca. Przykładem tego pozostaje pozbawienie osób niezdolnych do samoobsługi prawa korzystania ze schronienia w schronisku, noclegowni i ogrzewalni

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.111.2

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 13-27

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm