Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wstrzymanie skuteczności uchwały jako zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały właścicielskiego organu spółki kapitałowej

Alternative title:

Resolution effectiveness suspension as the security for actions for revoking the resolution or pronouncing its invalidity

Creator:

Kułak, Krzysztof

Subject and Keywords:

zabezpieczenie roszczenia   wstrzymanie skuteczności uchwały   uchwała   zgromadzenie wspólników   walne zgromadzenie   powództwo o uchylenie uchwały   powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały   zaskarżenie uchwały   spółka kapitałowa   spółka z o.o.   spółka akcyjna

Abstract:

Opracowanie stanowi próbę zarysowania i uporządkowania istotnej z praktycznego punktu widzenia, acz wciąż niedostatecznie rozpoznanej przez naukę prawa i orzecznictwo problematyki zabezpieczenia roszczenia procesowego, polegającego na wstrzymaniu skuteczności (wykonalności) uchwał zgromadzeń właścicielskich spółek kapitałowych zaskarżonych w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Rozważania obejmują istotę tego sposobu zabezpieczenia, kwestie terminologiczne oraz jego przesłanki i dopuszczalność przy uwzględnieniu charakteru prawnego i przedmiotu uchwały oraz chwili udzielenia zabezpieczenia. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że wbrew dość liberalnemu podejściu judykatury nie wszystkie uchwały i nie w każdych okolicznościach poddają się zabezpieczeniu polegającemu na wstrzymaniu ich skuteczności

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.8

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 117-140

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Kułak

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm