Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rejestry przedsiębiorców a ochrona danych osobowych

Creator:

Ciesielski, Jarosław

Subject and Keywords:

ochrona danych osobowych   KRS   CEIDG   rejestry przedsiębiorców

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

W zakresie ochrony danych osobowych przedsiębiorców prawodawstwo polskie obecnie przewiduje dwa różne rozwiązania. Pierwsze z nich obejmuje dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, drugie natomiast dotyczy danych przedsiębiorców będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawodawca przyznaje zdolność prawną. Status obu kategorii danych jest zbliżony. Na podstawie reguły art. 39b u.s.d.g. od 19 maja 2016 r. do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, poza art. 14–19a i art. 21–22a oraz rozdziałem 5 tej ustawy. W związku z tym na organie prowadzącym Centralną Ewidencję, jak i podmiotach przetwarzających dane w niej zawarte ciążą jedynie niektóre obowiązki, takie jak m.in. obowiązek zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; nie jest jednak konieczne spełnienie obowiązków informacyjnych i przesłanek przetwarzania danych. Żadne z przepisów u.o.d.o. nie mają zastosowania względem danych osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (w tym osobowych spółek handlowych) i innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Dane ujawnione w KRS nie podlegają ochronie ustawy, gdy nie dotyczą osób fizycznych. Względem danych osobowych wspólników spółki, członków organów czy też danych osób fizycznych wpisanych na listę dłużników niewypłacalnych reguły u.o.d.o. znajdują zastosowanie, gdy są wykorzystywane w celu innym, aniżeli ich identyfikacja jako pełniących wskazane funkcje bądź jako osób figurujących w rejestrze dłużników niewypłacalnych

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.2

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 13-30

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jarosław Ciesielski

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm