Object

Title: Przesłanki zawieszenia organów gminy i ustanowienia zarządu komisarycznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przesłanki zawieszenia organów gminy i ustanowienia zarządu komisarycznego

Creator:

Masternak-Kubiak, Małgorzata

Subject and Keywords:

Constitution   legality   local government   supervision   Prime Minister   act   receivership   statute  
konstytucja   nadzór   zarząd komisaryczny   Prezes Rady Ministrów   ustawa   samorząd gminny   legalność

Abstract:

The institution of supervision over the activity of territorial self-government is the basic institution of the public legal order, that defines the limits of independence of local governments’ units. It defines the real scope of freedom of action of the local governments. The art. 171 para. 1 of the Constitution of the Republic of Poland states that all activities of territorial self-governments are supervised based on only on the aspect of legality. This means that the authorised supervisory body may examine the activities of the local government unit only in order to check if they are compliant with the universally binding law. The supervisory authorities may interfere with the activities of the local government when the law has been violated and they are not authorised to assess the efficacy, diligence and economic prudence of the activities taken by the local government. The Prime Minister, while suspending the local government bodies, is also obliged to establish the receivership. These are the inseparable actions, i.e. there is no suspension of the local government bodies without the establishment of the receivership. The clue of this measure of supervision is the appointment of the government commissioner, while the suspension of the local government bodies is only a prerequisite for making this decision.  

Instytucja nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego jest podstawową instytucją publicznego porządku prawnego określającą granice samodzielności jednostek samorządu. Decyduje bowiem o rzeczywistym zakresie swobody działania korporacji terytorialnych. Konstytucja w art. 171 ust. 1 poddaje nadzorowi całą działalność samorządu terytorialnego wyłącznie z punktu widzenia legalności. Oznacza to, że uprawniony organ nadzoru może badać działalność jednostki samorządu tylko, co do jej zgodności z prawem powszechnie obowiązującym. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność samorządu wówczas, gdy zostanie naruszone prawo, nie są zaś upoważnione do oceny celowości rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez samorząd. Prezes Rady Ministrów, zawieszając organy samorządu, ma jednocześnie obowiązek ustanowienia zarządu komisarycznego. Jest to działanie nierozłączne, tzn. nie ma zawieszenia organów bez ustanowienia zarządu komisarycznego. Istotę tego środka nadzorczego stanowi bowiem powołanie komisarza rządowego, zaś zawieszenie organów jest tylko warunkiem koniecznym dla podjęcia tej decyzji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89855   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Masternak-Kubiak

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

1 310

Number of object content views in PDF format

1848

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95753

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information