Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przesłanki zawieszenia organów gminy i ustanowienia zarządu komisarycznego

Creator:

Masternak-Kubiak, Małgorzata

Subject and Keywords:

konstytucja ; nadzór ; zarząd komisaryczny ; Prezes Rady Ministrów ; ustawa ; samorząd gminny ; legalność

Abstract:

Instytucja nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego jest podstawową instytucją publicznego porządku prawnego określającą granice samodzielności jednostek samorządu. Decyduje bowiem o rzeczywistym zakresie swobody działania korporacji terytorialnych. Konstytucja w art. 171 ust. 1 poddaje nadzorowi całą działalność samorządu terytorialnego wyłącznie z punktu widzenia legalności. Oznacza to, że uprawniony organ nadzoru może badać działalność jednostki samorządu tylko, co do jej zgodności z prawem powszechnie obowiązującym. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność samorządu wówczas, gdy zostanie naruszone prawo, nie są zaś upoważnione do oceny celowości rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez samorząd. Prezes Rady Ministrów, zawieszając organy samorządu, ma jednocześnie obowiązek ustanowienia zarządu komisarycznego. Jest to działanie nierozłączne, tzn. nie ma zawieszenia organów bez ustanowienia zarządu komisarycznego. Istotę tego środka nadzorczego stanowi bowiem powołanie komisarza rządowego, zaś zawieszenie organów jest tylko warunkiem koniecznym dla podjęcia tej decyzji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Małgorzata Masternak-Kubiak