Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

O należytym pojmowaniu dziedzictwa narodowego i jego aksjologicznych podstawach

Creator:

Frankiewicz-Bodynek, Anna

Subject and Keywords:

godność   dobro wspólne   narodowe dziedzictwo   dziedzictwo kulturalne   niematerialne dziedzictwo   dobro wspólnedziedzictwo kulturalne   aksjologia konstytucji

Abstract:

Celem tekstu jest ukazanie konstytucyjnego pojęcia narodowego dziedzictwa kulturalnego w należytej relacji do aksjologicznych fundamentów Konstytucji RP, jakimi są zasada godności i dobra wspólnego. W tym celu należało w pierwszym rzędzie obalić wnioski, jakie mogłyby powstać po lekturze Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, że dziedzictwo kulturalne stanowią jedynie zabytki. Rozumienie dziedzictwa również jako dziedzictwa niematerialnego pozwoliło na wykazanie, iż jego kultywowanie i ochrona stanowią podstawę człowieczeństwa jednostki ludzkiej, a więc powinno być traktowane jak zasada stanowiąca realizację godności. Podkreślono również, że rozumienie zasady dobra wspólnego nie powinno być ograniczone jedynie do państwa. Rzeczpospolita Polska powinna być rozumiana również jako wspólnota historyczna i nawiązanie do fundamentów niepodległości, którymi są kultura i tradycja. Wykazano, że dziedzictwo narodowe, jako całość można uznać za element dobra wspólnego. Przy czym nie chodzi tu o dobro pojedynczych jednostek, lecz o dobro społeczeństwa ujmowanego wspólnotowo.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Frankiewicz-Bodynek