Object

Title: Współczesne teorie wymiany międzynarodowej. Światowy handel po kryzysie 2008 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współczesne teorie wymiany międzynarodowej. Światowy handel po kryzysie 2008 r.

Creator:

Kundera, Jarosław

Subject and Keywords:

neo-technological theories   the international division of labor   globalization   intra-industry trade   neo-factories theories   trade in services in the world economy   international enterprise   trade technological advanced goods  
teorie neoczynnikowe   handel wewnątrzgałęziowy   handel towarami zaawansowanymi technologicznie   globalizacja   teorie neotechniczne   przedsiębiorstwo międzynarodowe   międzynarodowy podział pracy   obroty usługami w gospodarce światowej

Abstract:

The theory of international economic exchange are in constant development under the influence of the evolution of the world economy, especially after the crisis of 2008. Due to the complex nature of contemporary international exchange describing them theories must consist of having several theoretical concept, because the division of labour in the global economy develops through the exchange of both „products of Ricardo”, products of „Heckscher-Ohlin” and „advanced technology products”. The crisis of 2008, brings however a qualitative change in international space thanks to an increase in demand for products technologically advanced, diversity, by decreasing the importance of exchange of raw materials and fuels. Increasing position in the trade, so called new industrial countries and the decreasing position of developed countries indicates the importance factor of competitiveness, human capital, increasing technological gap theory rank diffusion, life of the product as best in translating contemporary changes in the international division of labour. Relocation of the world production was often in the context of TNCs, which are producing products in countries with lower costs on the basis of an intra industry trade. Changes in the international division of labour in the period of economic crisis apply not only to the structure of the turnover, but also the geography of the export and import in connection with the growing importance of China and new industrial countries in the global economy. Central and Eastern Europe countries have improved slightly their position in the world exports, while the visible is the decline in its value in Russia, oil countries like Saudi Arabia, which is associated with a reduction in oil prices.  

Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej ciągle rozwijają się pod wpływem ewolucji gospodarki światowej, zwłaszcza po kryzysie 2008 r. Z uwagi na złożony charakter współczesnej wymiany międzynarodowej opisujące je teorie muszą z konieczności składać się z kilku koncepcji teoretycznych, ponieważ podział pracy w gospodarce światowej rozwija się dzięki wymianie zarówno „produktów Ricardo”, produktów „Heckschera-Ohlina”, jak i „produktów technologicznie zaawansowanych”. Kryzys 2008 r. niesie jednak jakościową zmianę w przestrzeni międzynarodowej dzięki wzrostowi zapotrzebowania na produkty technologicznie zaawansowane, na różnorodność, na usługi, przy malejącym znaczeniu wymiany surowców i paliw. Wzrost pozycji w handlu tzw. nowych krajów przemysłowych i spadek pozycji krajów rozwiniętych wskazuje na duże znaczenie czynnika konkurencyjności, kapitału ludzkiego, dyfuzji wiedzy, rosnącą rangę teorii luki technologicznej, życia produktu, jako najlepiej tłumaczących współczesne przemiany w międzynarodowym podziale pracy. Relokacja światowej produkcji odbywała się często w ramach korporacji transnarodowych, które uruchamiają produkcję filialną w krajach o niższych kosztach opierając się na wymianie wewnątrzgałęziowej. Przemiany w międzynarodowym podziale pracy w okresie kryzysu gospodarczego dotyczą nie tylko struktury obrotów, ale również geografii eksportu i importu w związku z rosnącym znaczeniem Chin i nowych krajów przemysłowych w światowych obrotach. Również kraje Europy Środkowo-Wschodniej nieznacznie poprawiły swoją pozycję w światowym eksporcie, natomiast widoczny jest spadek jego wartości w Rosji, krajach naftowych, m.in. Arabii Saudyjskiej, co wiąże się z redukcją cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kundera, Jarosław. Redaktor

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89801   ISBN 978-83-66066-07-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 117)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jarosław Kundera

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Aug 14, 2018

Number of object content hits:

16 038

Number of object content views in PDF format

19355

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95693

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information