Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Roszczenia cywilnoprawne (odszkodowawcze) jednostek samorządu terytorialnego

Creator:

Jagoda, Joanna

Subject and Keywords:

odpowiedzialność odszkodowawcza ; odpowiedzialność Skarbu Państwa ; jednostka samorządu terytorialnego ; roszczenia cywilnoprawne

Abstract:

Jednostka samorządu terytorialnego jest nie tylko podmiotem prawa publicznego, ale także osobą prawną działającą w obrocie cywilnoprawnym. Dlatego przysługują jej roszczenia odszkodowawcze, których może ona dochodzić przed sądem powszechnym od Skarbu Państwa oraz innych podmiotów. Roszczenia te mogą wynikać z tytułu szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, a także z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub z tytułu czynów niedozwolonych. Zasady i tryb dochodzenia roszczeń są w tym zakresie uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego, a uprawnienia jednostki samorządu terytorialnego są w tym obszarze takie same, jak uprawnienia innych podmiotów prawa cywilnego.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red. ; Szreniawski, Jan Rec.

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 115) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Joanna Jagoda

Autor opisu:

TK