Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Roszczenia cywilnoprawne (odszkodowawcze) jednostek samorządu terytorialnego

Creator:

Jagoda, Joanna

Subject and Keywords:

odpowiedzialność odszkodowawcza   odpowiedzialność Skarbu Państwa   jednostka samorządu terytorialnego   roszczenia cywilnoprawne

Abstract:

Jednostka samorządu terytorialnego jest nie tylko podmiotem prawa publicznego, ale także osobą prawną działającą w obrocie cywilnoprawnym. Dlatego przysługują jej roszczenia odszkodowawcze, których może ona dochodzić przed sądem powszechnym od Skarbu Państwa oraz innych podmiotów. Roszczenia te mogą wynikać z tytułu szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, a także z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub z tytułu czynów niedozwolonych. Zasady i tryb dochodzenia roszczeń są w tym zakresie uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego, a uprawnienia jednostki samorządu terytorialnego są w tym obszarze takie same, jak uprawnienia innych podmiotów prawa cywilnego.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Jagoda

Autor opisu:

TK