Obiekt

Tytuł: Public administration civilization. Jubilee Book on the occasion of the 80 anniversaries of the birth of Professor UWr Ph. Dr Jan Jeżewski ; Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Public administration civilization. Jubilee Book on the occasion of the 80 anniversaries of the birth of Professor UWr Ph. Dr Jan Jeżewski  
Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego

Temat i słowa kluczowe:

public administration   administrative law   civil law   administrative forms   administration proceedings   science administration   administrative policy   administrative culture  
administracja publiczna   prawo administracyjne   prawo cywilne   formy działania administracji   postępowania administracyjne   nauka administracji   polityka administracyjna   kultura administracyjna

Abstrakt:

This monograph constituting a collection of 42 articles to the Jubilee Book is an attempt to establish the dynamics and consequences of the process of penetrating new legal and social phenomena into public administrations. It is formulated in the research field of administrative law, administration, and administrative policy as key areas of the classical trinity of administrative sciences. The authors of the individual studies interpret the title civilization of the public administration, or as a classic already a research issue affecting the activities of administration of administrative law institutions, or as exerting by the administration The impact on public and individual life and the same education of a specific "administrative civilization" and, finally, as a mainstream administrative culture, namely the more humane (civilized) treatment administered by administrative.  

Monografia stanowiąca zbiór 42 artykułów ofiarowanych do księgi jubileuszowej jest próbą ustalenia dynamiki i skutków procesu przenikania do administracji publicznej nowych zjawisk prawnych i społecznych. Prowadzone w niej rozważania formułowane są w płaszczyźnie badawczej nauki prawa administracyjnego, nauki administracji i polityki administracyjnej jako kluczowych dziedzin klasycznej trójcy nauk administracyjnych. Autorzy poszczególnych opracowań interpretują tytułową cywilizację administracji publicznej bądź jako klasyczne już zagadnienie badawcze wpływu na działania administracji instytucji prawa administracyjnego, bądź jako wywierania przez administrację wpływu na życie publiczne i jednostkowe i tym samym wykształcenia swoistej „cywilizacji administracyjnej” i wreszcie jako swoistego nurtu kultury administracyjnej, czyli bardziej humanitarnego (cywilizowanego) traktowania administrowanych przez administrujących.

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Źródło:

ISBN 978-83-66066-03-8

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

MG

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

27 maj 2022

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95396

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Pobierz opisy publikacji składowych w formacie RDF:

RDF ZIP

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji