Obiekt

Tytuł: Liability of persons acting on behalf of a capital company towards the company for infringement of competition law ; Odpowiedzialność osób fizycznych działających w imieniu spółki kapitałowej za jej szkodę spowodowaną doprowadzeniem do naruszenia prawa konkurencji

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Liability of persons acting on behalf of a capital company towards the company for infringement of competition law  
Odpowiedzialność osób fizycznych działających w imieniu spółki kapitałowej za jej szkodę spowodowaną doprowadzeniem do naruszenia prawa konkurencji

Autor:

Szczotkowska, Monika

Temat i słowa kluczowe:

responsibility of natural persons   act of unfair competition   liability of managing persons  
czyn nieuczciwej konkurencji   odpowiedzialność osób fizycznych   odpowiedzialność osób zarządzających

Opis:

A universal and unrestricted access to capital and the related increase in the number of entities competing on the market favors the situation where competitors commit acts violating the principles of fair competition. The gravest infringements are usually committed by the largest market players – in particular capital companies. Violation of competition law by a company may result in numerous punishments, in particular financial penalties. In the case of natural persons running a business and partnerships, the act of unfair competition committed by an entrepreneur also means a complaint for persons acting on behalf of such entities. In the case of companies, this is no longer a rule, and moreover, forces managers to operate in a situation of conflict between private interests and company’s interests. In Polish law there are mechanisms allowing a company to claim compensation for the damage caused by an act of unfair competition caused by the action of specific natural persons. The basis for claims for damages are the provisions on liability for damages according to general rules of civil liability, and in the case of company’s officers the provisions of the Commercial Companies Code concerning liability to the company for the damage resulting from an unlawful action or omission of a member of the company’s body. The liability of employees is limited by the provisions of the Labor Code – an employee is accountable to three times the amount of remuneration, unless he or she caused the damage intentionally.  
Powszechny nieograniczony dostęp do kapitału oraz związany z tym wzrost liczby konkurujących ze sobą na rynku podmiotów sprzyja popełnianiu przez konkurentów czynów naruszających zasady uczciwej rywalizacji. Najcięższych naruszeń dopuszczają się zwykle najwięksi gracze rynkowi – w szczególności spółki kapitałowe. Dopuszczenie się przez spółkę kapitałową czynu naruszającego prawo konkurencji może się dla niej wiązać z licznymi dolegliwościami, w szczególności karami finansowymi. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji przez przedsiębiorcę jednocześnie oznacza dolegliwość dla osób działających w imieniu takich podmiotów. W przypadku spółek kapitałowych nie jest to już zasadą, a ponadto zdarza się, że osoby zarządzające spółkami kapitałowymi działają w obliczu konfliktu interesów prywatnych i interesów spółki. W polskim prawie istnieją mechanizmy dochodzenia przez spółkę kapitałową odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wyrządzoną czynem nieuczciwej konkurencji spowodowaną działaniem konkretnych osób fizycznych. Podstawą roszczeń odszkodowawczych są przepisy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej według zasad ogólnych k.c., a w przypadku funkcjonariuszy spółki zastosowanie znajdą także przepisy k.s.h. dotyczące odpowiedzialności wobec spółki za szkodę powstałą na skutek bezprawnego działania lub zaniechania członka organu. Odpowiedzialność pracowników jest ograniczona przepisami kodeksu pracy – pracownik odpowie do trzykrotności wysokości wynagrodzenia, chyba że wyrządził szkodę umyślnie.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2017

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89526

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Monika Szczotkowska

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

18 kwi 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

362

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

531

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95065

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji