Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odpowiedzialność osób fizycznych działających w imieniu spółki kapitałowej za jej szkodę spowodowaną doprowadzeniem do naruszenia prawa konkurencji

Creator:

Szczotkowska, Monika

Subject and Keywords:

czyn nieuczciwej konkurencji ; odpowiedzialność osób fizycznych ; odpowiedzialność osób zarządzających

Description:

Powszechny nieograniczony dostęp do kapitału oraz związany z tym wzrost liczby konkurujących ze sobą na rynku podmiotów sprzyja popełnianiu przez konkurentów czynów naruszających zasady uczciwej rywalizacji. Najcięższych naruszeń dopuszczają się zwykle najwięksi gracze rynkowi – w szczególności spółki kapitałowe. Dopuszczenie się przez spółkę kapitałową czynu naruszającego prawo konkurencji może się dla niej wiązać z licznymi dolegliwościami, w szczególności karami finansowymi. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji przez przedsiębiorcę jednocześnie oznacza dolegliwość dla osób działających w imieniu takich podmiotów. W przypadku spółek kapitałowych nie jest to już zasadą, a ponadto zdarza się, że osoby zarządzające spółkami kapitałowymi działają w obliczu konfliktu interesów prywatnych i interesów spółki. W polskim prawie istnieją mechanizmy dochodzenia przez spółkę kapitałową odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wyrządzoną czynem nieuczciwej konkurencji spowodowaną działaniem konkretnych osób fizycznych. Podstawą roszczeń odszkodowawczych są przepisy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej według zasad ogólnych k.c., a w przypadku funkcjonariuszy spółki zastosowanie znajdą także przepisy k.s.h. dotyczące odpowiedzialności wobec spółki za szkodę powstałą na skutek bezprawnego działania lub zaniechania członka organu. Odpowiedzialność pracowników jest ograniczona przepisami kodeksu pracy – pracownik odpowie do trzykrotności wysokości wynagrodzenia, chyba że wyrządził szkodę umyślnie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma online ; dokument elektroniczny

Identifier:

ISSN 2450-3932

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Monika Szczotkowska

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm