Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Status prawny komisji rekrutacyjnej z art. 157 ustawy Prawo oświatowe

Creator:

Mrożek, Jakub

Subject and Keywords:

oświata ; decyzje ; przedszkole ; komisja rekrutacyjna ; rekrutacja ; szkoła

Description:

Artykuł porusza kwestię charakteru prawnego komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowania rekrutacyjne odpowiednio do szkoły, przedszkola lub innej publicznej placówki oświatowej. Za punkt wyjścia analizy badawczej wyjaśniającej charakter tegoż podmiotu uznano konstytucyjne regulacje, które ściśle wiążą się z aktywnością przedmiotowej komisji i które wskazują publicznoprawny charakter tejże instytucji. W dalszej kolejności przedstawiono dodatkowe argumenty przemawiające za powyższą cechą komisji, jednocześnie zdawkowo nakreślając specyfikę postępowania rekrutacyjnego, a ponadto jego relację do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Następnie, opierając się na przepisach dotyczących składu osobowego komisji oraz tych dotyczących dyrektora właściwej placówki oświatowej, wskazano na odmienny – względem organu administracji publicznej – charakter komisji rekrutacyjnej. W końcowej części, odwołując się do wcześniejszych rozważań oraz dorobku prawa administracyjnego, sformułowano precyzyjną definicję odzwierciedlającą charakter komisji rekrutacyjnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma online ; dokument elektroniczny

Identifier:

ISSN 2450-3932

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jakub Mrożek

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm