Obiekt

Tytuł: The need to change one of the paradigms of administrative law ; Potrzeba zmiany jednego z paradygmatów prawa administracyjnego

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

The need to change one of the paradigms of administrative law  
Potrzeba zmiany jednego z paradygmatów prawa administracyjnego

Autor:

Majczak, Paweł

Temat i słowa kluczowe:

amendment of the code of administrative proceedings   application of penalties   social consciousness   paradigm   administrative-legal relationship  
świadomość społeczna   paradygmat   stosunek administracyjno-prawny   stosowanie kar   nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

Opis:

Thomas Kuhn’s publication entitled “The Structure of Scientific Revolutions” changed the perception of the nature of scientific progress. The author noticed that the analysis of science for its historical progress can rediscover a flexible research paradigm, namely the scheme of concepts, outcomes and procedures, which organizes subsequent scientific research. Papers devoted to the issues of public administration cannot oscillate only around the axis of administrative body. The position of an individual within administrative law, his or her legal protection, powers over administrative services should be tested as they could stand for a new paradigm in administrative studies. Initially, people who are administrated did not have any powers towards authority, which resulted in significant dissatisfaction with governance. Transformations of the ratio between citizen and state were associated with social changes, wars, worldview changes, etc. Today, there is a significant improvement of the ratio between citizen and state, which is certainly affected by the increasing level of the development of the state and the increasing level of public awareness among citizens.  
Publikacja Thomasa Kuhna pt. Struktura rewolucji naukowych zmieniła postrzeganie charakteru postępu naukowego. Autor zauważył, że analizując naukę pod kątem jej rozwoju historycznego, można odnaleźć pewien elastyczny wzorzec badawczy, mianowicie schemat pojęć, wyników i procedur, który organizuje późniejsze badania naukowe. Prace z zakresu administracji publicznej nie mogą oscylować jedynie wokół osi, jaką są podmioty administrujące. Badaniom należy poddać również zagadnienia miejsca jednostki w prawie administracyjnym, jej ochrony, uprawnień wobec aparatu administracyjnego, co może stanowić nowy paradygmat w naukach administracyjnych. Początkowo administrowani nie mieli prawie żadnych uprawnień wobec organów władzy. Doprowadziło to do znacznego niezadowolenia ludzi ze sprawowanych rządów. Przekształceniom stosunków między obywatelami a państwem towarzyszyły liczne przemiany społeczne, wojny, przeobrażenia światopoglądowe itp. Obecnie odnotowuje się znaczną poprawę sytuacji jednostki w stosunkach z władzą publiczną, na co wpływ ma niewątpliwie coraz wyższy poziom rozwoju państw oraz zwiększanie się poziomu świadomości społecznej obywateli.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2017

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89521

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Paweł Majczak

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

18 kwi 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

215

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

325

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95060

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji