Object

Title: Legal nature of negative and positive conditions of moral and ethical character, which are a prerequisite for obtaining the status of a lawyer in Ukraine. Comparative legal aspect ; Prawny wymiar negatywnych i pozytywnych przesłanek moralno-etycznych, warunkujących uzyskanie statusu adwokata na Ukrainie. Aspekt prawno-porównawczy ; Правовая природа негативных и позитивных условий морально-этического характера, которые являются предпосылкой для получения статуса адвоката в Украине. Сравнительно-правовой аспект

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal nature of negative and positive conditions of moral and ethical character, which are a prerequisite for obtaining the status of a lawyer in Ukraine. Comparative legal aspect  
Prawny wymiar negatywnych i pozytywnych przesłanek moralno-etycznych, warunkujących uzyskanie statusu adwokata na Ukrainie. Aspekt prawno-porównawczy   Правовая природа негативных и позитивных условий морально-этического характера, которые являются предпосылкой для получения статуса адвоката в Украине. Сравнительно-правовой аспект

Creator:

Заборовский, Виктор

Subject and Keywords:

lawyer   conditions for obtaining the status of a lawyer   moral and ethical level of the applicant   the status of a lawyer  
moralny i etyczny poziom wnioskodawcy   status adwokata   warunki uzyskania statusu adwokata   adwokat   условия получения статуса адвоката   морально-этический уровень претендента   статус адвоката   адвокат

Description:

The article is devoted to the study of the essence of negative and positive conditions of moral and ethical character in the context of obtaining the status of a Ukrainian lawyer. The article outlines the requirements for the moral and ethical level of the applicant for practicing law in accordance with the legislation of Ukraine and other foreign countries (Poland, France, Germany, Belarus, Russian Federation, United States, Spain) and in accordance with international documents that determine the general principles of advocacy. It is concluded that when deciding whether to admit a person to legal practice, not only his or her formal knowledge, but also the moral and ethical level of that person should be taken into account. Attention is drawn to the fact that the commission of an intentional grave or especially grave crime by a person should not be subject to the statute of limitations (criminal record), but should generally be regarded as an obstacle to obtaining the status of a lawyer in the future.  

Artykuł jest poświęcony analizie zagadnienia negatywnych i pozytywnych uwarunkowań o charakterze moralnym i etycznym w kontekście uzyskania statusu ukraińskiego prawnika. W artykule opisano wymagania dotyczące moralno-etycznego poziomu osoby zamierzającej wykonywać zawód prawnika zgodnie z prawem Ukrainy oraz innych krajów (Polski, Francji, Niemiec, Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii), a także zgodnie z międzynarodowymi dokumentami, które określają ogólne zasady orzecznictwa. Stwierdza się, że przy podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu osoby do praktyki prawnej należy brać pod uwagę nie tylko jej formalną wiedzę, ale także jej poziom moralny i etyczny. Zwraca się uwagę na to, że popełnienie przez osobę umyślnego przestępstwa lub szczególnie poważnego przestępstwa nie powinno podlegać przedawnieniu (rejestr karny), ale generalnie powinno być postrzegane jako przeszkoda w uzyskaniu statusu prawnika w przyszłości.  

Статья посвящена исследованию сущности негативных и позитивных условий морально-этического характера в контексте получения статуса украинского адвоката. В статье раскрываются требования к морально-этическому уровню претендента на занятие адвокатской деятельностью в соответствии с законодательством Украины и других иностранных государств (Польши, Франции, Германии, Республики Беларусь, Российской Федерации, США, Испании), а также в соответствии с международными документами, которые определяют общие принципы адвокатской деятельности. Делается вывод, согласно которому при принятии решения о допуске лица к адвокатской деятельности должны учитываться не только ее формальные знания, но и морально-этический уровень такого лица. Обращается внимание на то, что совершение лицом умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, не должно подвергаться действиям срока давности (судимости), а должно вообще рассматривать в качестве препятствия для получения статуса адвоката в будущем.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89519   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Виктор Заборовский

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Apr 18, 2018

Number of object content hits:

503

Number of object content views in PDF format

554

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95058

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information