Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Edukacja inkluzyjna uczniów z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu wizji utopijnych (?)

Creator:

Czerwińska, Kornelia

Subject and Keywords:

edukacja   inkluzja   niepełnosprawność wzroku   utopia

Abstract:

Pierwsza część artykułu koncentruje się na wyjaśnieniu głównych założeń teoretycznych edukacji inkluzyjnej. Edukacja inkluzyjna to idealny model systemu szkolnego, w którym oferta szkolna jest elastycznie dostosowywana do możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjno-rozwojowych wszystkich uczniów tworzących heterogeniczny zespół. Wszelkie cechy osobowe i środowiskowe uczniów, które czynią ich różnorodnym zespołem (na przykład płeć, niepełnosprawność, wybitne uzdolnienia, przynależność do mniejszości narodowościowych lub etnicznych, niski status materialny rodziny itp.), mogą stać się potencjalną barierą edukacyjną, która zostaje usunięta dzięki właściwej organizacji działań szkoły. Koncepcja kształcenia w grupach włączających, czyli grupach różnych uczniów z równymi prawami, których relacje oparte są na kooperacji i wzajemnej pomocy, nie zaś na podporządkowaniu i rywalizacji, stanowi swoistego typu wizję utopijną. Druga część tekstu odnosi się do specyfiki sytuacji szkolnej uczniów z niepełnosprawnością wzroku rozpatrywanej w kontekście utopijnej koncepcji włączania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-28-6

DOI:

10.34616/22.19.141

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 3, s. 165-177.

Rights holder:

Copyright by Kornelia Czerwińska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.