Object

Title: Symbolic violence in technocratic law and attempts at its overcoming : politicisation through humanization?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Symbolic violence in technocratic law and attempts at its overcoming : politicisation through humanization?

Alternative title:

Przemoc symboliczna w prawie technokratycznymi próby jej zwalczania : polityzacja przez humanizację?

Creator:

Mańko, Rafał

Subject and Keywords:

political nature   legitimacy   Court of Justice of the European Union   technocratic law   symbolic violence  
polityczność   legitymizacja   Trybunał Sprawiedliwości UE   prawo technokratyczne   przemoc symboliczna

Description:

Streszcz. art. w jęz. pol.

Abstract:

Technocratic law inflicts symbolic violence on human subjects by imposing upon them a reductionist vision of their existence, limited to the aspect of homo oeconomicus passivus. At the same time, this symbolic violence serves to achieve the main technocratic goal of the depoliticisation of decision-making. Law is perceived through the optic of instrumental rationality, while juridification has nothing to do with justice,but merely serves to insulate technocratic decision-making from the political sphere. This paper enquires whether, in the process of its judicial interpretation, the humanizationof technocratic law can lead to its repoliticisation. On the basis of case studiesof three well-known judgments of the European Court of Justice (Leitner, Omegaand Aziz), the article makes the assertion that indeed, humanization can be instrumentalto repoliticisation. However, by referring to the judgment in Alemo-Herron, the author draws the final conclusion that politicisation is only the first step, and a further one is to ask specifically about the subject of interests protected by the law.  

Prawo technokratyczne dokonuje aktów przemocy symbolicznej na osobie ludzkiej poprzez narzucanie jej redukcjonistycznej wizji egzystencji, ograniczonej do aspektu homooeconomicus passivus. Dokonywana przemoc symboliczna ma jednak także na celu osiągnięcie zasadniczego celu technokracji, jakim jest odpolitycznienie procesów podejmowania decyzji. Prawo jest postrzegane w perspektywie instrumentalności racjonalnej, a jurydyzacja nie ma na celu osiągnięcia sprawiedliwości, lecz przeciwnie, służy odizolowaniu technokratycznego procesu podejmowania decyzji od sfery polityczności. Celem niniejszego artykułu jest pochylenie się nad zagadnieniem, czy humanizacja prawa technokratycznego w procesie jego sądowej wykładni może prowadzić do jego ponownego upolitycznienia (repolityzacji). Na podstawie trzech studiów przypadku poświęconyc hszeroko znanym wyrokom Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawy: Leitner, Omega i Aziz) artykuł dochodzi do wniosku, że istotnie, humanizacja może służyć osiągnięciu celu repolityzacji. Jednakże, wskazując na wyrok Alemo-Herron, artykuł stwierdza w ostatecznych konkluzjach, że polityzacja jest tylko pierwszym krokiem, zaś kolejnym musi być pytanie o rzeczywisty podmiot interesów chronionych przez prawo

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydawnictwo Beta-Druk

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Spychalska, Aleksandra. Red.   Sadowa, Katarzyna. Red.

Date:

2007-

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2017

Detailed Type:

czasopisma

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89201   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-11-6

Language:

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Jan 8, 2018

Number of object content hits:

143

Number of object content views in PDF format

156

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92807

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information