Object

Title: Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach. Rozważania na kanwie orzecznictwa sądowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach. Rozważania na kanwie orzecznictwa sądowego

Alternative title:

Law of association in associations. Reflections on the Judicial Case

Creator:

Zabłocki, Jakub

Subject and Keywords:

Association law   Constitution of the Republic of Poland   civil rights and freedoms   freedom of association   public sphere  
prawa i wolności obywatelskie   wolność zrzeszania się   Konstytucja RP   prawo o stowarzyszeniach   sfera publiczna

Abstract:

According to Art. 1 sec. 1 Law on Associations, Polish citizens implement the right of association in associations, in accordance with the provisions of the Constitution and the specific legal order in statutes. The right to set up and participate in the activities of associations in Poland is an expression of the constitutional assurance of freedom and political rights. The implementation of this law is subject to both the doctrine of law and the jurisprudence of courts. The article provides a voice in the discussion on the role and significance of the functioning of associations as forms of civil self-organization in the public sphere.  

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach. Prawo do zakładania jak i uczestniczenia w działalności stowarzyszeń w Polsce jest wyrazem konstytucyjnej gwarancji wolności i praw politycznych. Realizacja tego prawa jest przedmiotem rozważań zarówno doktryny prawa jak i orzecznictwa sądów. Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat roli i znaczenia funkcjonowania stowarzyszeń jako form samoorganizacji obywatelskiej w sferze publicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79890   ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jakub Zabłocki

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 22, 2023

In our library since:

Oct 30, 2017

Number of object content hits:

1 537

Number of object content views in PDF format

2098

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84899

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information