PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organizacje pozarządowe w polityce międzynarodowej

Creator:

Rogaczewska, Krystyna

Subject and Keywords:

organizacje pozarządowe   stosunki międzynarodowe   społeczeństwo obywatelskie   globalne problemy współczesnego świata   edukacja obywatelska

Abstract:

We współczesnych państwach demokratycznych życie społeczne odbywa się w trzech obszarach. Z tego punktu widzenia wyodrębnia się trzy sektory:-I sektor: instytucje państwowe- II sektor: organizacje prywatne ( biznes)- III sektor: organizacje nie będące częścią instytucji państwa i nienakierowane na zysk.Termin „organizacja pozarządowa” pojawił się po raz pierwszy w 1950 r. , na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych.Istota organizacji pozarządowych jest ściśle powiązana z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Niekiedy nawet te dwie kategorie są utożsamiane ze sobą. Dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji pozarządowych, konieczne jest istnienie demokratycznego systemu, który musi mieć przede wszystkim instytucjonalne prawne gwarancje. Po wtóre, konieczne jest prawne zagwarantowanie podstawowych wolności człowieka, takich jak wolność zrzeszania, słowa, publikacji, sumienia, ochrona własności. Po trzecie, ochrona pluralistycznego modelu społeczeństwa, opierającego się na domniemaniu, iż konflikty rozstrzygane są poprzez kompromis. Kolejny warunek odnosi się do kultury politycznej, odwołującej się do kategorii obywatela, czyli upodmiotowionej jednostki, wyposażonej w prawa ale mającej także świadomość swoich obowiązków. Organizacje pozarządowe mogą działać lokalnie, regionalnie, na poziomie krajowym czy międzynarodowym, ale za każdym razem istotą tej aktywności jest otwartość na drugiego człowieka, akceptacja jego odmienności, dążenie do samodoskonalenia czy też gotowość do niesienia pomocy. Działalność trzeciego sektora zawsze odnosi się do warstwy aksjologicznej, gdyż jej celem nie jest zysk materialny. Chodzi o wartości, choć niekiedy aktywność tych organizacji łączy się z dystrybucją usług, bądź dóbr materialnych.

Place of publishing:

Wrocław

Date created:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

DOI:

10.23734/26.17.001

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Krystyna Rogaczewska

Autor opisu:

JK