Object

Title: Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich ograniczenia w prawie polskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich ograniczenia w prawie polskim

Creator:

Sołtys, Bogusław

Subject and Keywords:

legal services   types of legal services   regulated and unregulated legal services market   national and foreign legal services market   legal liberal profession   regulated profession and public trust profession   regulated legal professions providing legal services   advocates   legal advisers   foreign lawyers   patent attorneys   tax advisers   notaries   self-government of public trust professions   provision of proper performance of regulated professions providing legal services and a public supervision over it   organizational forms of provision of legal services   economic freedom   freedom of profession   equal treatment and non-discrimination rule   freedom of establishment   freedom to provide services   constitutional and EU guarantees of protection of listed legal values   restrictions of the organizational forms of legal services   assessment of restrictions concerning freedom of choice of the organizational and legal forms of provision of legal services in the light of EU law and national law   assumptions of changes in the regulations concerning national legal services market  
usługi prawnicze   rodzaje usług prawniczych   regulowany i nieregulowany rynek usług prawniczych   krajowy i zagraniczny rynek usług prawniczych   prawniczy wolny zawód   zawód regulowany i zawód zaufania publicznego   prawnicze zawody regulowane świadczące usługi prawnicze   adwokaci   radcowie prawni   prawnicy zagraniczni   rzecznicy patentowi   doradcy podatkowi   notariusze   samorząd zawodów zaufania publicznego   zapewnienie należytego wykonywania zawodów regulowanych świadczących usługi prawnicze oraz nadzór publiczny w tym zakresie   formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych   wolność gospodarcza   wolność wykonywania zawodu   zasada równego traktowania i niedyskryminacji   swoboda przedsiębiorczości   swoboda świadczenia usług   konstytucyjne i unijne gwarancje ochrony wymienionych wartości prawnych   reglamentacja form organizacyjnoprawnych usług prawniczych   ocena ograniczeń swobody wyboru form organizacyjnoprawnych świadczenia usług prawniczych z perspektywy prawa unijnego i prawa polskiego   założenia zmian regulacji polskiego rynku usług prawniczych

Abstract:

The primary objective of this work is to register and assess the limitations of organizational and legal forms of provision of legal services from the perspective of the Polish law and taking into account the European Union law. So far, the issue has not been the subject of more extensive studies in the literature, however, it is essential for the functioning of the legal services market in Poland. Any narrowing of the choice possibilities in respect of the organizational forms of provision of legal services is a restriction to the freedom of establishment and provision of services and the economic freedom as well as the freedom of profession and occupation granted under the Treaty and Constitution. Although they are generally allowed, but only through maintaining protective guarantees laid down in Union law and in the Constitution of the Republic of Poland. It was therefore necessary to examine whether the numerous restrictions on the freedom of choice of an organizational and legal form of provision of legal services meet the conditions of their admissibility.  

Zasadniczym celem pracy jest zewidencjonowanie oraz ocena ograniczeń form organizacyjnoprawnych świadczenia usług prawniczych z perspektywy prawa polskiego i przy uwzględnieniu prawa Unii Europejskiej. Jak dotychczas problematyka ta nie była przedmiotem szerszych analiz w literaturze, natomiast ma ona podstawowe znaczenie dla funkcjonowania rynku usług prawniczych w Polsce. Wszelkie zawężenia możliwości wyboru form organizacyjnych świadczenia usług prawniczych stanowią ograniczenia traktatowo i konstytucyjnie gwarantowanych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług oraz wolności gospodarczej i wolności wykonywania zawodu. Mimo że generalnie są one dozwolone, to jednak wyłącznie przy zachowaniu gwarancji ochronnych ustanowionych w prawie unijnym oraz w Konstytucji RP. Należało więc zbadać, czy znajdujące się licznie w polskich regulacjach ograniczenia swobody wyboru formy organizacyjnoprawnej świadczenia usług prawniczych spełniają warunki swej dopuszczalności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79801   ISBN 978-83-65431-63-9

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 100)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Bogusław Sołtys

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Oct 17, 2022

In our library since:

Oct 13, 2017

Number of object content hits:

9 471

Number of object content views in PDF format

12791

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84638

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information