Object

Title: Szczególne opłaty administracyjne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Szczególne opłaty administracyjne

Creator:

Antonów, Dobrosława

Subject and Keywords:

charge   public charge   management fee   charge for official actions   official actions   administrative actions   public administration   payment for official actions   particular management fees   passport fees   consular fees   air charges   registration charges   register charges   fee for passing a concession   fee for passing a permit   fee for passing a licence   licence fee   fee for entry in a registe   fee for entry in a record   fee for extract from a register   fee for extract from a record   fee for passing a certificate  
opłata   opłata publiczna   opłata administracyjna   opłata za czynności urzędowe   czynności urzędowe   czynności administracyjne   administracja publiczna   odpłatność za czynności urzędowe   szczególne opłaty administracyjne   opłaty paszportowe   opłaty konsularne   opłaty lotnicze   opłaty rejestracyjne   opłaty rejestrowe   opłata za wydanie koncesji   opłata za wydanie zezwolenia   opłata za wydanie licencji   opłata licencyjna   opłata za wpis do rejestru   opłata za wpis do ewidencji   opłata za wypis z rejestru   opłata za wypis z ewidencji   opłata za wydanie zaświadczenia

Abstract:

Charges for official actions of the public administration (particular management fees) have been described in the book. There are lots of such types of charges in Polish legal order; the charges have different names and diverse subject and legal construction. Regulations by law, concerning the charges, are scattered in many legal acts rated among the public law. The essence and characteristics of the particular management fees, as well as the concept of distinguishing the fees among public duties (chapter I) have been discussed in the book. The author’s concept of research (methods and purposes) on the group of the fees (chapter II) has also been discussed in the book. The analysis of Polish legal order aimed at indicating most management fees and describing the legal construction of the fees are the fundamental part of the book. The fees are divided into fees distinguished on account of the kind of the official action being subject to a fee (chapter III) and on account of the agency taking up the action which is subject to fee (chapter IV). The construction of more than 100 management fees with taking into consideration over 170 legal acts have been indicated and discussed in the book. The analysis has been summed up by the system assessment of particular management fees in Polish legal order and conclusions on the subject of current condition of Polish legislation in the scope, as well as the postulates of changes for the future (chapter V and conclusion).  

Książka poświęcona jest opłatom pobieranym za czynności urzędowe administracji publicznej (szczególnym opłatom administracyjnym). W polskim porządku prawnym jest bardzo wiele opłat tego typu, są one różnie nazywane i mają zróżnicowany przedmiot oraz konstrukcję prawną. Regulacje prawne ich dotyczące są rozproszone w wielu aktów prawnych zaliczanych do prawa publicznego. W książce omówiono istotę i cechy szczególnych opłat administracyjnych oraz koncepcję ich wyodrębnienia spośród danin publicznych (rozdział I). Omówiono również autorską koncepcję badań (ich metody oraz celów) nad tą grupą opłat (rozdział II). Zasadniczą część książki stanowi analiza polskiego porządku prawnego mająca na celu wskazanie większości opłat administracyjnych oraz omówienie ich konstrukcji prawnej. Opłaty te zostały podzielone na wyodrębnione ze względu na rodzaj czynności urzędowej podlegającej opłacie (rozdział III) oraz ze względu na organ dokonujący czynności podlegającej opłacie (rozdział IV). W pracy wskazano i omówiono konstrukcję ponad 100 opłat administracyjnych, uwzględniając ponad 170 aktów prawnych. Analizę tę zamyka ocena systemowa szczególnych opłat administracyjnych w polskim porządku prawnym oraz wnioski na temat obecnego stanu prawodawstwa polskiego w tym zakresie i postulaty zmian na przyszłość (rozdział V i Zakończenie).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Feret, Elżbieta. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79765   ISBN 978-83-65431-71-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 96)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dobrosława Antonów

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Oct 5, 2022

In our library since:

Oct 5, 2017

Number of object content hits:

5 004

Number of object content views in PDF format

7275

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84484

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Szczególne opłaty administracyjne Oct 5, 2022

This page uses 'cookies'. More information