PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dyplomacja obronna – próba konceptualizacji

Creator:

Kupiecki, Robert

Subject and Keywords:

dyplomacja ; dyplomacja wojskowa ; dyplomacja obronna ; bezpieczeństwo ; siły zbrojne ; ministerstwo obrony

Abstract:

Pojęcie dyplomacji wojskowej/obronnej pozostaje zawieszone między tradycyjnym pojmowaniem tej wyspecjalizowanej dziedziny polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa, związanej z działalnością (pokojową) sił zbrojnych poza jego granicami, a próbą konsolidacji znaczeń nadanych mu po zakończeniu zimnej wojny. Wiążą się one z ewolucją i swego rodzaju demilitaryzacją koncepcji bezpieczeństwa międzynarodowego, pociągającymi za sobą rozszerzenie celów i zmianę sposobów ich osiągania za pomocą instrumentów pozostających pod kontrolą resortów obrony narodowej. Działania praktyków, a także wysiłek badaczy w wielu państwach (głównie w Europie, Ameryce Południowej i w regionie Pacyfiku), zaowocowały próbami opisania dyplomacji obronnej jako specyficznego instrumentu polityki państwa, zasadniczo odmiennego od jego klasycznego punktu odniesienia, czyli dyplomacji wojskowej. Niniejszy artykuł stanowi próbę odczytania najważniejszych wątków toczącej się w tej kwestii debaty. Istotne jest zrozumienie, iż wiąże się ona ze znacznie bardziej złożonym kontekstem polityki państwa (i jego strategią), aniżeli współpraca (czy dyplomacja) wojskowa, za którą można przecież uznać niemal każdą formę międzynarodowej aktywności militarnej. Niewątpliwy problem definicyjny będzie nadal wyznaczała zmiana paradygmatu bezpieczeństwa, zacierająca ostrość granic między jego wojskowymi a niemilitarnymi składnikami i skutkami ich oddziaływania na sprawy obronne i politykę zagraniczną współczesnych państw.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Robert Kupiecki ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

j.k.