Object

Title: Juridical construction of the public promise ; Jurydyczna konstrukcja przyrzeczenia publicznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Juridical construction of the public promise  
Jurydyczna konstrukcja przyrzeczenia publicznego

Creator:

Gralewska, Natalia

Subject and Keywords:

theory of an unilateral legal act   unilateral legal act   offer addressed to unspecified numerous of unnamed persons   competition   theory of an offer   ordinary public promise   public promise   nature of public promise   public promise of award  
przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowe   oferta ad incertas personas   jednostronna czynność prawna   teoria oferty   istota przyrzeczenia publicznego   teoria policytacyjna   przyrzeczenie publiczne   przyrzeczenie publiczne zwykłe   konkurs

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Articles 919 to 921 of the Civil Code regulate the institution of the public promise. The Polish legal system distinguishes two types of the public promise i.e. the ordinary public promise and the public promise of award (i.e. the competition). Under the provisions of the public promise, whoever publicly announces an award, assumes the obligation to reward a person that will behave in a way defined by them. The institution thus defined constitutes an independent source of obligation. The most important question emerging in the analysis of the regulations mentioned above, is the one about the nature of the public promise. The Civil Code does not settle the issue clearly, and any attempt to answer that question causes a scientific dispute on the legal construction of the public promise, which so far has resulted in the emergence of two opposing theories explaining the sense of the public promise i.e. the theory of offer and the theory of unilateral legal act. The source of obligation is the criterion distinguishing between both these theories. According to the theory of offer, it is an agreement between the one who publicly announces the award and the performer of the activity or work (the public promise can be considered as an offer addressed to an unspecified number of unnamed persons; through the act of acceptance of an offer, a contract is concluded, constituting the source of obligation), while according to the theory of unilateral legal act, the source of obligation is a publicly made declaration of will of the one who announces the award, by which they show the will of rewarding a person who behaves in a way defined by them. Above all, the public promise is a social phenomenon, which is becoming increasingly meaningful and popular. Therefore, it is very important to treat the problem of the nature of the public promise with proper attention and commitment.  

W artykułach 919 do 921 k.c. uregulowano instytucję zwaną przyrzeczeniem publicznym. W polskim systemie prawnym wyróżniamy dwa rodzaje przyrzeczenia publicznego, tj. przyrzeczenie publiczne zwykłe oraz przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej (zwane konkursem). Przez publiczne przyrzeczenie przyrzekający zobowiązuje się nagrodzić osobę, która zachowa się w określony przez niego sposób. Tak rozumiana instytucja stanowi samodzielne źródło zobowiązania przyrzekającego. Najważniejsze pytanie, które wyłania się na tle analizy ww. przepisów, to pytanie o istotę przyrzeczenia publicznego. Kodeks cywilny nie rozstrzyga tego problemu w sposób wyraźny, a próba odpowiedzi na to pytanie wywołuje spór naukowy w przedmiocie konstrukcji prawnej przyrzeczenia publicznego. Dotychczas wypracowano dwie przeciwstawne teorie objaśniające sens przyrzeczenia publicznego, tj. teorię oferty oraz teorię jednostronnej czynności prawnej. Kryterium leżącym u podstaw wyróżnienia obu tych teorii jest źródło zobowiązania przyrzekającego. Według teorii oferty będzie to umowa między przyrzekającym a wykonawcą czynności lub dzieła (przyrzeczenie publiczne stanowi ofertę skierowaną do nieokreślonej liczny nieoznaczonych osób; poprzez akt przyjęcia oferty dochodzi do zawarcia umowy, która stanowi źródło zobowiązania przyrzekającego). Natomiast według teorii jednostronnej czynności prawnej źródłem zobowiązania przyrzekającego będzie jednostronne oświadczenie woli przyrzekającego uczynione publicznie, przez które przejawia on wolę nagrodzenia osoby, która zachowa się w określony przez niego sposób. Przyrzeczenie publiczne to przede wszystkim zjawisko społeczne, zyskujące wciąż na znaczeniu i popularności. Dlatego też tak ważne jest, by do problemu istoty przyrzeczenia publicznego podejść z należną mu uwagą i zaangażowaniem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79304   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Natalia Gralewska

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

May 18, 2017

Number of object content hits:

1 559

Number of object content views in PDF format

2232

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83867

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Jurydyczna konstrukcja przyrzeczenia publicznego Jun 11, 2021

This page uses 'cookies'. More information