Object

Title: The management of operational activities of the International Criminal Police Organisation INTERPOL –legal and practical problems ; Prawne i praktyczne problemy zarządzania działalnością operacyjną Interpolu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The management of operational activities of the International Criminal Police Organisation INTERPOL –legal and practical problems  
Prawne i praktyczne problemy zarządzania działalnością operacyjną Interpolu

Creator:

Safjański, Tomasz

Subject and Keywords:

multilateralism   international crime   international affairs   transborder threat   international cooperation  
przestępczość międzynarodowa   multilateralizm   zagrożenia transgraniczne   współpraca międzynarodowa   stosunki międzynarodowe

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

This article presents considerations on the practical and legal problems related to the management of Interpol’s operational activities. They arise mainly from the Member States’ assessment of effectiveness and legality of Interpol’s operational activities. However, in comparison to the practical cooperation of police forces vast improvement is required in Interpol’s legal sphere. There is no doubt as to the effectiveness of Interpol. The organization operating in transnational dimension has to possess a proper legal status. Interpol, in the opinion of some experts in the field of international law, does not have the optimal legal solutions and the appropriate ratio for national law of the Member States. The weakest point of Interpol is the outdated and ineffective legal basis for its action. For this reason, the sine qua non conditio for further development of Interpol is to provide the organization with a specific legal position, which would be adequate to the uniqueness of the tasks that are being carried out (including the adoption of appropriate solutions for the privileges and immunity of Interpol and its staff in a uniform manner in all the Member States). There is also a need to harmonize internal normative acts of the organization – including the Constitution of Interpol and the General Regulations, the interpretation of which causes a lot of confusion regarding the legal status and the nature of membership in Interpol. It is important to supplement the Statute of Interpol with legal provisions concerning relations with external entities. Interpol should also be given clear powers to conclude agreements with the Member States concerning the headquarters and local privileges and immunities. Undoubtedly, Europol – being a younger platform for multilateral police cooperation – from legal point of view has got a significant advantage over Interpol, which is its clear legal situation. The presented issue is extremely complex due to the specific nature of the activities carried out by Interpol and its unique position in the institutional system of the international community.  

Artykuł przedstawia rozważania dotyczące praktycznych i prawnych problemów zarządzania działalnością operacyjną Interpolu. Wynikają one przede wszystkim z oceny przez państwa członkowskie dotychczasowej skuteczności legalności działań Interpolu,przy czym w porównaniu do praktycznej współpracy policyjnej zdecydowanej poprawy wymaga sfera prawna Interpolu. Nie ulega wątpliwości, że skuteczność działania Interpolu,który funkcjonuje w wymiarze ponadnarodowym, uzależniona jest od posiadania odpowiedniego statusu prawnego. Interpol w opinii niektórych ekspertów w dziedzinie prawa międzynarodowego nie dysponuje optymalnymi rozwiązaniami prawnymi oraz odpowiednim przełożeniem na prawo narodowe poszczególnych państw członkowskich. Najsłabszą stroną Interpolu jest przestarzała i nieefektywna podstawa prawna działania. Z tego powodu warunkiem sine qua non dalszego rozwoju Interpolu jest zapewnienie mu specyficznej pozycji prawnej z uwagi na niepowtarzalność wykonywanych zadań, w tym przyjęcie odpowiednich rozwiązań dotyczących przywilejów i immunitetu Interpolu i jego personelu w jednolity sposób na terytoriach wszystkich państw członkowskich. Istnieje również konieczność zharmonizowania wewnętrznych aktów normatywnych organizacji– w tym statutu i regulaminu ogólnego, których interpretacja powoduje wiele niejasności dotyczących statusu prawnego oraz charakteru członkostwa w Interpolu. Ważne jest uzupełnienie statutu Interpolu o zapisy dotyczące stosunków z podmiotami zewnętrznymi (organizacje międzynarodowe, państwa nieczłonkowskie). Należy także wprowadzić wyraźne kompetencje do zawierania porozumień z państwami członkowskimi dotyczącymi siedziby, przywilejów i immunitetów. Niewątpliwie Europol, będący młodszą platformą współpracy wielostronnej, ma z czysto prawnego punktu widzenia istotną przewagę nad Interpolem, która polega na jasności sytuacji prawnej. Przedmiotowa problematyka jest zagadnieniem nadzwyczaj skomplikowanym z powodu specyfiki prowadzonych przez Interpol działań oraz umiejscowienia organizacji w systemie instytucjonalnym społeczności międzynarodowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79301   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tomasz Safjański

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

May 18, 2017

Number of object content hits:

1 178

Number of object content views in PDF format

1719

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83863

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information