Obiekt

Tytuł: Visitations of the National Prevention Mechanism in the protection of the rights of people who are deprived of freedom ; Wizytacje Krajowego Mechanizmu Prewencji w systemie ochrony praw osób pozbawionych wolności

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Visitations of the National Prevention Mechanism in the protection of the rights of people who are deprived of freedom  
Wizytacje Krajowego Mechanizmu Prewencji w systemie ochrony praw osób pozbawionych wolności

Twórca:

Kłączyńska, Natalia

Temat i słowa kluczowe:

tortury   więźniowie   Krajowy Mechanizm Prewencji   wizytacja miejsc ograniczenia wolności

Opis:

Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstrakt:

The Republic of Poland is one of the States-Parties that ratified the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punish-ment, adopted by the General Assembly of the United Nations in New York on 18 December 2002. The objective of the Protocol is to establish a system of regular visits carried out by in-dependent international and national bodies to all places where persons are deprived of their liberty (National Preventive Mechanisms - NPM). The aim of these measures is to prevent tor-ture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. The Human Rights Defender, as an independent body reporting only to the Sejm, is the one who has performed the tasks of the NPM in Poland (since 2008), visiting various detention centers, including prisons, rooms for detained persons, sobering-up stations etc. The NPM representatives have the power to regularly examine the treatment of the persons deprived of their liberty in places of detention. They are entitled to make recommendations to the relevant authorities with the aim of improving the treatment and the conditions of the persons de-prived of their liberty and to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Besides, the NPM submits proposals and observations concerning existing or draft legislation.  

Rzeczpospolita Polska jest jednym z państw-stron, które ratyfikowało Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r. Przedmiotem Protokołu jest ustanowienie systemu regularnych wizyt, przeprowadzanych przez niezależne międzynarodowe i krajowe organy, mające dostęp do wszystkich miejsc, w których przebywają osoby pozbawione wolności (Krajowy Mechanizm Prewencji - KMP). Celem tych działań jest zapobieganie torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Rzecznik Praw Obywatelskich, jako niezależny organ składający sprawozdania jedynie przed Sejmem, wykonuje on także zadania KMP w Polsce (od 2008). W tym okresie przedstawiciele KMP wizytowali miejsca ograniczenia i pozbawienia wolności o różnym charakterze, m. in, zakłady karne, areszty, izby wytrzeźwień i in. Przedstawiciele KMP mają prawo do regularnego sprawdzania sposobu traktowania osób pozbawionych wolności w miejscach zatrzymań. Mają prawo do przedstawiania zaleceń dla właściwych władz w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Poza tym, KMP przedstawia propozycji i uwagi dotyczące obowiązujących oraz planowanych przepisów.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Leszczenko, Larysa. Red.   Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red.   Duda, Renata. Rec.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79250   ISBN 978-83-65431-28-8

Język:

eng   pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 80)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Natalia Kłączyńska

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

23 mar 2023

Data dodania obiektu:

5 maj 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

240

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

328

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82877

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji