Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pewność sytuacji jednostki w demokratycznym państwie prawnym

Creator:

Tabernacka, Magdalena

Subject and Keywords:

demokratyczne państwo prawne ; partycypacja ; bezpieczeństwo prawne ; władza

Abstract:

Kluczową kwestią dla standardu bezpieczeństwa prawnego jednostki w państwie jest pewność jej sytuacji prawnej, co oznacza dla organów władz publicznych działających w warunkach zasady trójpodziału władzy obowiązek powstrzymania się od rozszerzania zakresu swojej władzy i instrumentalizacji prawa. Szacunek państwa do obywateli stanowi jedną z aksjologicznych podstaw demokratycznego państwa prawnego, czego konsekwencją jest faktyczne działanie instrumentów konsultacyjnych, partycypacyjnych i konsensualnych – w tym mediacji, w procesach stanowienia i stosowania prawa. W modelu prawidłowego standardu bezpieczeństwa prawnego (pewności sytuacji) jednostki w państwie obok zasadniczych cech modelu demokratycznego państwa prawnego wyróżnić należy takie elementy, jak: materialne i formalne gwarancje pluralizmu społecznego i gospodarczego oraz prawne gwarancje dla stabilności sytuacji prawnej obywateli w wymiarze ekonomicznym oraz normatywne i faktyczne instrumenty umożliwiające odseparowanie sfery wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości od wpływów politycznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red. ; Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Magdalena Tabernacka

Autor opisu:

TK