Object

Title: Formalism of public administration operation as an imperfect derivative of rule of law ; Formalizm działania administracji publicznej jako niedoskonała pochodna zasady praworządności

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Formalism of public administration operation as an imperfect derivative of rule of law  
Formalizm działania administracji publicznej jako niedoskonała pochodna zasady praworządności

Creator:

Niżnik-Dobosz, Iwona

Subject and Keywords:

formalism of public administration operation   formality and formalisation of legal norms  
formalność i sformalizowanie norm prawnych   formalizm działania administracji publicznej

Abstract:

In prism of relation to law of public administration as a subject executing law, referring to A. Błaś’s stances, the author represents requirements and implications of legal regulation of discretion in public administration operation. Subsequently she moves to a notion of law as an instrument formalising law subjects’ behaviour and to public administration formalism understood as a discrepancy in this operation (product of operation) between a principle and a rule; a wording and a spirit of law; hence as an invariable and eternal problem of organising, synchronising relations between lex and ius.  

Na kanwie związania prawem administracji publicznej jako podmiotu wykonującego prawo, w nawiązaniu do poglądów A. Błasia, autorka prezentuje wymogi i konsekwencje prawnej regulacji dyskrecjonalności i uznaniowości działania administracji publicznej. Następnie przechodzi do pojęcia prawa jako instrumentu formalizowania zachowania podmiotów prawa i do formalizmu administracji publicznej rozumianego jako rozdźwięk w tym działaniu (produkcie działania) między zasadą a regułą; literą a duchem prawa; czyli jako nieodmiennego i odwiecznego problemu uporządkowania, zsynchronizowania relacji między lex a ius.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79107   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Iwona Niżnik-Dobosz

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

528

Number of object content views in PDF format

719

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82625

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information