Object

Title: Legal determination of municipal cooperation in Germany ; Determinacja prawna współdziałania komunalnego w Niemczech

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal determination of municipal cooperation in Germany  
Determinacja prawna współdziałania komunalnego w Niemczech

Creator:

Miemiec, Marcin

Subject and Keywords:

legal forms of municipal cooperation   municipal cooperation   municipal law in Germany  
prawo samorządu terytorialnego w Niemczech   prawne formy współdziałania komunalnego   współdziałanie komunalne

Abstract:

German municipal law is constituted in such a way as to allow municipalities to develop the ability to independently perform public duties entrusted to them. However, this principle is not always feasible. Despite carrying out significant territorial reforms, both in the old and new federal states, in Germany there are still many ‘weak’ municipalities that have not been abolished due to the lackof social acceptance. In addition, performance of some tasks requires involvement of a larger number of municipalities, regardless of their production capacities. Under such circumstances, municipal German law provides for a possibility of a number of organizational and functional forms of municipal cooperation aiming at carrying out their tasks. The municipal cooperation is of voluntary or compulsory character and involves other municipal and non-municipal entities as well as public and private ones. Legal regulation of the local government in Germany falls within the competence of federal states. Each federal state has its own, separate municipal law. This also applies to municipal cooperation, which is basically regulated by separate, national acts. In order to enable municipal cooperation among different countries, in compliance with art. 30 and art. 70 of the federal constitution, federal states conclude bilateral agreements, having the legal validity of the acts. These agreements specify acceptable legal forms of cross-border cooperation among municipalities and refer to the national law applicable in the adopted forms of cooperation. Additionally, they also appoint competent authorities of the federal state, which are responsible for governing supervisory matters.  

Niemieckie prawo komunalne stanowione jest z uwzględnieniem zapewnienia gminom zdolności do samodzielnego wykonywania powierzonych im zadań publicznych. Zasada ta jednak nie zawsze jest możliwa do realizacji. Mimo przeprowadzenia istotnych reform terytorialnym w starych i nowych krajach związkowych w Niemczech jest jeszcze wiele słabych gmin, które nie zostały zniesione z uwagi na brak akceptacji społecznej. Ponadto wykonywanie niektórych zadań wymaga zaangażowania większej liczby gmin, niezależnie od ich potencjału wykonawczego. Dla takich sytuacji niemieckie prawo komunalne przewiduje możliwość posłużenia się wieloma formami organizacyjnymi i funkcjonalnymi dobrowolnego bądź obowiązkowego współdziałania gmin w wykonywaniu ich zadań, także z udziałem innych komunalnych i niekomunalnych podmiotów publicznych oraz prywatnych. Regulacja prawna samorządu terytorialnego w Niemczech należy do właściwości krajów związkowych. W każdym kraju związkowym obowiązuje więc odrębne prawo komunalne. Dotyczy to także współdziałania komunalnego, uregulowanego w zasadzie w odrębnych ustawach krajowych. W celu umożliwienia współdziałania gmin z różnych krajów związkowych, na podstawie zasad wywodzonych z art. 30 i art. 70 konstytucji federalnej, kraje związkowe zawierają umowy bilateralne, mające moc prawną ustaw. Umowy te wskazują dopuszczalne formy prawne takiego transgranicznego współdziałania gmin i wskazują prawo krajowe stosowane w przyjętych formach współdziałania. Wyznaczają także organy kraju związkowego właściwe w sprawach nadzorczych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79072   ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marcin Miemiec

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

277

Number of object content views in PDF format

374

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82549

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information