Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Determinacja prawna współdziałania komunalnego w Niemczech

Creator:

Miemiec, Marcin

Subject and Keywords:

prawo samorządu terytorialnego w Niemczech   prawne formy współdziałania komunalnego   współdziałanie komunalne

Abstract:

Niemieckie prawo komunalne stanowione jest z uwzględnieniem zapewnienia gminom zdolności do samodzielnego wykonywania powierzonych im zadań publicznych. Zasada ta jednak nie zawsze jest możliwa do realizacji. Mimo przeprowadzenia istotnych reform terytorialnym w starych i nowych krajach związkowych w Niemczech jest jeszcze wiele słabych gmin, które nie zostały zniesione z uwagi na brak akceptacji społecznej. Ponadto wykonywanie niektórych zadań wymaga zaangażowania większej liczby gmin, niezależnie od ich potencjału wykonawczego. Dla takich sytuacji niemieckie prawo komunalne przewiduje możliwość posłużenia się wieloma formami organizacyjnymi i funkcjonalnymi dobrowolnego bądź obowiązkowego współdziałania gmin w wykonywaniu ich zadań, także z udziałem innych komunalnych i niekomunalnych podmiotów publicznych oraz prywatnych. Regulacja prawna samorządu terytorialnego w Niemczech należy do właściwości krajów związkowych. W każdym kraju związkowym obowiązuje więc odrębne prawo komunalne. Dotyczy to także współdziałania komunalnego, uregulowanego w zasadzie w odrębnych ustawach krajowych. W celu umożliwienia współdziałania gmin z różnych krajów związkowych, na podstawie zasad wywodzonych z art. 30 i art. 70 konstytucji federalnej, kraje związkowe zawierają umowy bilateralne, mające moc prawną ustaw. Umowy te wskazują dopuszczalne formy prawne takiego transgranicznego współdziałania gmin i wskazują prawo krajowe stosowane w przyjętych formach współdziałania. Wyznaczają także organy kraju związkowego właściwe w sprawach nadzorczych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marcin Miemiec