Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współpraca transgraniczna w zakresie dochodzenia publicznych należności pieniężnych

Creator:

Klat-Wertelecka, Lidia (1967-2017)

Subject and Keywords:

egzekucja administracyjna ; pomoc prawna ; należności publiczne ; tytuł wykonawczy ; współdziałanie organów

Abstract:

Dla obszarów przygranicznych bardzo duże znaczenie ma współpraca organów w zakresie dochodzenia należności pieniężnych o charakterze publicznym. Współdziałanie to polega na udzieleniu przez polskie organy administracji publicznej pomocy prawnej organowi obcego państwa oraz na korzystaniu przez te organy z pomocy organów innych państw. Podstawę prawną współpracy stanowi Dyrektywa Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 84, s. 1) oraz ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1289 z późn. zm.). Przyjęty model współdziałania między państwami UE służy ochronie interesów finansowych państw członkowskich oraz zapewnieniu właściwego działania jednolitego rynku. Krajowe ustawodawstwo egzekucyjne pozostaje przy tym autonomiczne w zakresie sposobu prowadzenia egzekucji należności pieniężnych o charakterze publicznym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski ; Blicharz, Jolanta. Rec. ; Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

pol ; ger

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Lidia Klat-Wertelecka